Випуск 31/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Бричка Б.Б.
Облікова ставка та аналіз її динаміки в Україні

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бобровник В.М., Коляда О.В.
Геополітична характеристика сучасного стану США
Дзяд О.В., Краснікова Н.О., Гречин К.О.
Конкурентні переваги країн Вишеградської групи на внутрішньому європейському ринку сільськогосподарських товарів
Корнієнко О.М., Кукліна Т.С.
Сучасні тенденції розвитку інновацій в туризмі
Лазнева І.О., Долгополова М.В.
Розвиток електронної торгівлі у структурі інформаційної економіки України
Новікова Л.В., Чернишова Л.О.
Державне регулювання рекламної діяльності: європейський та вітчизняний досвід
Ричка М.А., Слюсарчук О.М.
Валютні війни як маніпулятивний інструмент міжнародних відносин
Семак Б.Б.
Маркетингові дослідження тенденцій розвитку міжнародного туристичного ринку
Stoliarchuk H.V.
The concept of investment stability: the historical aspect and modern realities in a globalized economy
Тохтамиш Т.О., Ягольницький О.А., Гранько К.Б.
Теоретичні аспекти діяльності світових фінансових центрів

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Андрійчук Ю.А., Петрова К.В.
Чинники формування економічних дисбалансів у національній економіці
Власенко Ю.Г.
Теоретико-методологічні аспекти інклюзивного розвитку економіки України
Воліков В.В., Лосева О.Г.
Стратегічні орієнтири розвитку житлово-комунальної сфери: регіональний аспект
Глубіш Л.Я.
Продовольча трилема – основа системної стабільності процесу продовольчого забезпечення населення України
Григораш Т.Ф., Фоменко В.К., Пушечнікова А.О.
Актуальні проблеми грошово-кредитного ринку України
Данілова І.С., Бабак А.О.
Тенденції та перспективи розвитку експортної діяльності України
Дука А.П., Старченко Г.В.
Сучасні глобалізаційні виклики розвитку національної економіки
Єніна А.О.
Аналіз причин, що впливають на ухилення від сплати податків
Зайченко В.В.
Концептуальна послідовність формування міжнародної конкурентоспроможності держави та місце у цих процесах технологічної конкурентоспроможності економіки
Літковець Ю.О.
Зовнішня трудова міграція та її наслідки для української економіки
Ляховська О.В.
Оцінка сировинного потенціалу деревообробної промисловості в регіонах України
Малинка К.С., Марченко В.М.
Застосування кореляційно-регресійного аналізу в управлінні ціновою політикою підприємств кондитерської галузі
Плоскіна А.А., Сак Т.В.
Тенденції та перспективи розвитку ринку автомобілів в Україні
Приймакова Ю.А.
Теоретико-методологічні підходи до системного аналізу соціально-економічних об’єктів, процесів, явищ
Радченко О.Д., Мельничук О.О.
Досягнення та виклики державної підтримки агросектору України в умовах євроінтеграції
Вдовенко Л.О., Тітов Д.В.
Стан та проблеми розвитку об'єднаних територіальних громад в Україні
Чикало І.В.
Аудит управлінської діяльності в системі адміністративного менеджменту організації
Солодкий М.О., Яворська В.О.
Біржовий ринок в умовах глобалізації: стан та перспективи розвитку
Яхно Т.П.
Промислова політика України її вплив на розвиток національної економіки

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Fuli Chen
The definition of financial distress of listed companies: a comparative analysis of western countries and china
Яценко М.С., Білоус Ю.С.
Актуальні проблеми використання е-комерції як засобу просування товарів
Борисенко О.С., Ярмолюк О.Я., Фісун Ю.В.
Наукове підґрунтя просування територіального маркетингу в Україні
Вишневська М.К., Шпортько Г.Ю.
Бенчмаркінг як інструмент управління міжнародною конкурентоспроможністю фармацевтичного дистриб’ютора
Нil S.Ye., Gorobynskaya M.V.
Estimation of enterprise innovation efficiency
Добрянська В.В., Клименко К.В.
Маркетинг як засіб антикризового управління
Докуніна К.І., Кожушков М.О.
Антикризове управління як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства
Желуденко К.В.
Методи та алгоритм оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств
Ільченко Т.В.
Інтегровані маркетингові комунікації як запорука конкурентоспроможності аграрного підприємства
Квач І.Я.
Аналіз функціонування та тенденції розвитку торговельної галузі України
Ковтуненко Ю.В., Телеганенко Р.Л., Бормотіна А.В.
Роль економічного аналізу в процесі управління підприємством
Кожухівська Р.Б., Тимчук С.В., Нещадим Л.М.
Інфологічні аспекти реалізації комунікаційної політики туристичних підприємств
Косар Н.С., Паньківська Ю.М., Кузьо Н.Є.
Тенденції розвитку маркетингової збутової та комунікаційної політики в умовах активного розвитку інформаційних технологій
Кузьменко А.В., Козакова А.С.
Перспективні напрями підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва в умовах ринкової економіки
Кузьменко А.В., Перець К.Г.
Аналіз ефективності управління товарним асортиментом
Литовченко О.Ю.
Управління витратами на підприємстві: теоретичний аспект
Масалигіна В.В.
Удосконалення комплексного підходу до оцінки інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання
Овецька О.В.
Стратегічні завдання розвитку енергогенеруючих компаній західного регіону України в контексті підвищення енергетичної безпеки
Кудренко Н.В., Ніколаєнко С.М., Огійчук О.В.
Оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання
Олійник Л.В.
Управління корпоративною соціальною відповідальністю на підприємстві
Пакуліна А.А., Кучеренко Д.М., Пакуліна Г.С.
Система контролінгу у визначенні вектору розвитку підприємства
Панкратова О.М.
Необхідність попереднього аналізу зовнішнього середовища діяльності фірми
Пеняк Ю.С., Іваненко В.О.
Інформаційне забезпечення управління грошовими потоками
Пономаренко І.В., Сапян А.С.
Веб-сайт як ефективний інструмент інтернет-маркетингу для досягнення стратегічних цілей компанії
Сахно І.В., Сахненко О.І.
Стратегічне управління як інструмент формування конкурентоспроможності підприємства
Ситник Й.С.
Підходи до діагностування інтелектуальної продуктивності суб’єктів господарювання
Соколова Л.В., Верясова Г.М., Соколов О.Є.
Ретроспективний аналіз фінансових результатів функціонування суб’єктів господарювання України
Фролов С.М., Сосенкова К.Р
Діяльність страхових компаній на ринку фінансових послуг України: проблеми та перспективи розвитку (2016–2018 рр.)
Фролов С.М., Стасюк А.В.
Ринок страхування наземного транспорту: проблеми та перспективи розвитку (2016-2018 рр.)
Тарановська Ю.М., Янчук Т.В.
Вдосконалення складської логістики шляхом упровадження WMS-системи
Ушкальов В.В.
Вплив поведінкових чинників на ефективність процесу розвитку персоналу підприємства
Хохлов М.П., Щербань О.Д., Крилова М.А.
Поняття оборотних активів підприємства
Щебликіна І.О., Кікош В.В.
Аналіз діяльності «ПрАТ «СК «Оранта-Січ»
Ягольницький О.А., Сулій В.А.
Міжнародний досвід залучення фінансових ресурсів підприємств
Янковська В.А., Гриб С.В., Зайка І.А.
Проблеми управління оборотними активами підприємств

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Лисенко В.В., Хлопоніна-Гнатенко О.І., Плюшко А.В.
Параметри функціонування та управління системою аграрного ресурсного потенціалу
Мандюк Н.Л.
Застосування маркетингових механізмів в управлінні розвитком туристичних територій
Новікова О.С.
Регіональні аспекти конкуренції на ринку праці Сумської області
Серьогіна Д.О.
Потенційні напрями стратегії розумної спеціалізації для Харківської області
Соколова Ю.О., Тіховська Т.М.
Формування інклюзивних інститутів розвитку регіону
Томашук І.В.
Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій вінницького регіону

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Веклич О.О.
Платформа «публічно–приватне партнерство-планета» – ключовий напрям імплементації інноваційних форм публічно-приватного партнерства у сфері природокористування

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Безугла Е.В., Дугієнко Н.О.
Аналіз шляхів міграції до США: сучасний стан
Бойчук Н.Я., Солосіч О.С.
Організація системи соціального страхування та забезпечення в американській економічній моделі: реалії та перспективи для України
Harkava V.F., Obukhovska I.O.
Economic analysis of labour potential of the region and measures to improve the efficiency of its use
Сьомченко В.В., Гнідкова А.В.
Демографічна ситуація та її вплив на економіку України
Кравець І.М.
Сучасні демографічні проблеми розвитку України
Лисенко В.В., Тереняк Л.В., Кахраманова М.Р.
Умови формування мотиваційного механізму інноваційної діяльності на підприємстві
Перегудова Т.В.
Неформальна зайнятість та трудова еміграція як ризики інституційної спроможності пенсійного фонду України
Смачило В.В., Ярець М.В.
Удосконалення діяльності підприємства на засадах соціальної відповідальності
Тертичний О.О., Ярмак О.В., Надін Є.В.
Особливості класифікації персоналу в сучасних умовах
Шапа Н.М., Тур О.В., Шапа Б.А.
Дослідження процесів руху кадрів в Україні та визначення шляхів подолання безробіття
Шостак Л.В., Шепелюк Н.П.
Зарубіжний досвід стимулювання праці

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Алескерова Ю.В., Кізлик О.С.
Валютні операції комерційних банків
Бєлоусова С.В.
Теоретичні аспекти фінансового стану та фінансової безпеки, їх взаємне підтримання на підприємстві
Бутенко В.В., Дідик А.О.
Еволюційна необхідність впровадження електронних грошей в обіг
Великий Ю.М., Чемчикаленко Р.А., Віннік В.В.
Удосконалення системи управління фінансовим станом підприємства
Великий Ю.М., Косарєва І.П., Багіров Ахмед Джамал огли
Трактування поняття «фінансовий контролінг» та розкриття його сутності
Великий Ю.М., Бочко К.О.
Оптимізація управління фінансовими ресурсами підприємства на основі моделювання: теоретичні аспекти
Волощук Р.Є.
Перспективи впровадження сімейного оподаткування доходів фізичних осіб в Україні
Городецька Т.Е., Уманська В.В.
Пріоритети реалізації регіональної фінансової політики в умовах децентралізації
Данилишин В.І., Стефанків О.М.
Зарубіжні моделі податкових систем та напрями їх адаптації в Україні
Дахнова О.Є., Гнідь М.В.
Прогнозування рівня бюджетної безпеки України
Дахнова О.Є.
Оцінка стану боргової безпеки України
Дудчик О.Ю., Матвійчук І.О.
Фінансова грамотність населення: теоретичні аспекти, проблеми і перспективи поліпшення в Україні
Д’яконова І.І., Пахненко О.М.
Державне та недержавне пенсійне забезпечення в країнах ЄС: висновки для України
Терещенко Т.Є., Колєснік Є.О.
Особливості розвитку ринку страхування автокаско в Україні
Малахова О.Л., Тріщ Х.В.
Пропозиція грошей як основа стабільності економіки України
Мацьків Р.Т., Фультинська Н.Ф.
Діяльність фондових бірж в Україні на сучасному етапі
Насібова О.В., Скоробагатова Я.А.
Сутність поняття «капітал підприємства»
Пернарівський О.В., Пернарівська О.О.
Врахування ризику під час аналізування ефективності інвестиційних проектів
Простебі Л.І.
Стан кредитної діяльності комерційних банків на сучасному етапі розвитку
Решетило О.Є.
Сучасний стан та розвиток зеленого фінансування в Україні
Фурсова В.А., Болдишева Н.В.
Теоретичні аспекти класифікації банківських криз
Харун О.А., Грицина Л.А.
Розвиток фондового ринку України на основі світового досвіду
Штефан Л.Б.
Сучасний стан нормативно-правового забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника
Янковська В.А., Доровськой О.Ф., Рябоконь О.А.
Основні завдання управління прибутком на підприємстві
Яременко В.Г., Балюк Б.С.
Напрями підвищення рентабельності підприємств в сучасних умовах

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Борович О.В., Тимоць М.В.
Сучасний стан обліку переоцінки основних засобів бюджетних установ
Єфременко А.Г., Малашенко Ю.А., Заволока Ю.М.
Еволюційні підходи до визначення економічної сутності та принципів формування фінансової звітності
Кудлаєва Н.В.
Курсові різниці як об’єкт бухгалтерського обліку
Кузькін Є.Ю., Семенець А.О., Палій К.А.
Аналітичні процедури в аудиті фінансової звітності підприємств
Кузьмінська К.І.
Основні аспекти методики калькулювання собівартості продукції промислового підприємства за виробничими процесами
Малахов В.А., Лавришина В.Г.
Проблеми та шляхи вдосконалення виготовлення і реалізації готової продукції для максимізації прибутку
Потапова Н.О., Співак О.К., Бондаренко О.І.
Внутрішній і зовнішній аудит операцій з оплати праці на підприємстві в сучасних умовах
Сирцева С.В., Кушнірук В.С., Бондаренко І.О.
Управлінський облік як основа контролінгу в системі управління аграрними підприємствами
Сусіденко Ю.В.
Тенденції та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні
Шум М.А., Якименко О.Є., Федорченко Б.А.
Організація грошових коштів в управлінській діяльності підприємств
Ягольницький О.А., Федоренко Н.С.
Облік дебіторської заборгованості за вітчизняною та міжнародною практикою

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Гафіяк А.М., Альошин С.П., Бородіна О.О.

Iнформацiйні технології як складник підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти
Жерліцин Д.М.
Чинники розвитку українського ринку корпоративних цінних паперів: економетричний аналіз
Кочкодан В.Б.
Технологічні можливості та переваги інтелектуальних нафтогазових родовищ
Пістунов І.М., Удовицька К.О.
Розроблення оптимізаційної моделі фінансової стійкості ПАТ «ДМК»
Khoma I.B., Kostiuk-Pukaliak O.M.
Economic and mathematical models of cash flows for e-commerce enterprises