Випуск 38/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Песцова-Світалка О.С.

Монопсонічний ринок праці та його місце в економіці України

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Волошко Н.О., Кіба Ю.І.
Прямі іноземні інвестиції та їх значення для економіки України
Дугієнко Н.О., Долгова А.М.
Світовий досвід залучення іноземних інвестицій в економіку та можливості його використання в Україні
Ерфан Є.А., Павлишин К.Р.
Дослідження впливу глобальних технологій на розвиток світового ринку послуг у сфері охорони здоров’я
Кушнірук В.С., Донець Т.Є.
Зовнішня торгівля товарами та послугами в миколаївській області: сучасний стан та перспективи розвитку
Набок І.І., Григор’єва І.О.
Застосування правил Інкотермс 2020 на ринку зернової продукції
Ніколайчук О.А.
Досвід розвитку туризму в Польщі та Чехії: реалії використання в Україні
Побоченко Л.М., Цой А.В.
Дослідження розвитку світового ринку франчайзингових послуг в умовах глобальної конкуренції
Сардак С.Э., Реукова А.О., Турко В.И.
Международные конфликты и туризм: характеристика, взаимосвязь, развитие
Хмелевський О.В.
Міжнародна логістика у ключових трендах її розвитку

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Барна М.Ю.
Бюджетно-фінансова децентралізації в Україні: тенденції, ризики та перспективи
Васильєва О.О.
Форсайт як інструмент забезпечення сталого розвитку
Гарасим І.В., Яскал І.В., Лопащук І.А.
Використання методу екстраполяції для прогнозування розвитку оптової і роздрібної торгівлі
Кравченко С.І.
Ідентифікація специфіки національних та транснаціональних інноваційних систем
Пакуліна А.А., Головко-Марченко І.С., Пакуліна Г.С.
Вдосконалення реклами як елемента маркетингу нерухомості
Радченко О.П.
Концептуальні основи земельної реформи в Україні: проблеми та перспективи
Frasyniuk Tatyana, Babachenko Marina
Clustering as one of the directions of effective strategic management in the maritime complex
Шикіна О.В., Нєчева Н.В.
Аналіз сучасного стану музейної справи в Україні
Яковенко В.Г., Ляхно М.В., Дудка В.А.
Шляхи підвищення енергоефективності галузей народного господарства за рахунок заходів енергозбереження

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Білик І.І., Подарин А.Р.
Контент-маркетинг як метод залучення та утримання клієнтів
Вєдєніна Ю.Ю., Буряк Є.В., Цимбал О.С.
Визначення факторів прибутковості підприємств машинобудівного комплексу України
Гнатенко Є.П.
Аналіз сучасних методичних положень діагностики фінансового стану та механізм антикризової стабілізації підприємства
Гребенікова О.В., Демкович К.А.
Основні детермінанти оцінювання інвестиційної привабливості підприємств харчової галузі України
Гудзь О.Є., Шмалій Л.В.
Оцінка ефективності інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств зв’язку
Гуржій Н.М., Онищенко О.А., Козюк О.В.
Корпоративна культура підприємства
Євтушенко Г.В., Кулініч А.В.
Сучасний понятійний апарат транспортно-логістичних систем
Костецька Н.І.
Інформаційне забезпечення планування діяльності підприємства
Латишева О.В., Підгора Є.О., Кіріллова М.М.
Інформаційно-аналітичне забезпечення аналізу фінансового стану суб’єкта господарювання
Манчур І.М., Микитюк Н.О.
Зовнішньоекономічна діяльність: експорт та імпорт як фактори впливу на економіку України
Мартич Є.С., Христофорова О.М., Новікова Т.В.
Бренд-менеджмент у системі стратегічного управління підприємством
Новікова Н.М.
Стратегії роздрібної торгової мережі
Пономаренко І.В., Вінікова І.І.
Використання інтернет-маркетингу для налагодження комунікацій із цільовою аудиторією
Сергієнко О.А., Баранова В.В., Шеянова Е.Д.
Удосконалення інструментарію оцінки та аналізу підприємницької діяльності туристичного підприємства
Старкіна М.О., Гаватюк Л.С.
Фінансова стійкість підприємства як основний показник фінансового стану
Степаненко Н.І., Волкова І.М.
Методичні засади ідентифікації моделі конкурентного середовища підприємств сфери агробізнесу
Стратійчук В.М.
Управління оборотними активами як елементом підприємницького потенціалу в умовах глобалізації та євроінтеграції
Суходольська А.С., Ткачук С.С.
Управління маркетингом персоналу в умовах цифрової економіки
Танасійчук А.М., Сіренко С.О., Касько І.А.
Маркетингове дослідження ринку книг
Філіна О.В.
Основні принципи використання соціальних мереж для просування бізнесу
Філіна С.В.
Методичні засади оптимізації бізнес-процесів торговельних підприємств споживчої кооперації
Чернявська Є.І., Маслош О.В., Сергієнко А.П.
Чинники, що впливають на рівень конкурентоспроможності підприємств

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Коваленко О.В., Хайдарова Т.М., Сабірова І.М.
Деякі аспекти інтеграції маркетингової та інжинірингової концепції 5е в єдину модель управління банком
Созанський Л.Й.
Зовнішньоекономічні аспекти функціонування виробництв переробної промисловості у закарпатській області

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Макарова В.В., Михайлов А.М.
Організаційні моделі землекористування як важливий складник сталого аграрного виробництва

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Весперіс С.З., Самусь Г.І., Щербина О.В.
Аналіз сучасного стану зайнятості та безробіття сільського населення України
Гавкалова Н.Л., Лола Ю.Ю.
Демократична децентралізація та діджиталізація органів влади: досвід Євросоюзу
Літинська В.А.
Особливості управління кар’єрою персоналу на підприємстві

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Водолазська О.А., Коновалова Д.Є.
Актуальні загрози фінансовій безпеці страхового ринку України
Дем’янюк А.В.
Перспективи бюджетної децентралізації в контексті світового досвіду
Ізюмська В.А., Ляшко С.О.
Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток держави
Кміть В.М., Антосюк В.І.
Напрями оптимізації акцизного оподаткування в Україні
Коломийчук Н.М.
Перспективи розвитку державного внутрішнього фінансового контролю бюджетного процесу в Україні
Kryvtsun Iryna
Features of contemporary bank's liquidity management
Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Романик В.І.
Еволюція та сучасні особливості світової офшорної системи і вплив на Україну
Лиса О.В., Лучіна А.Д.
Фінансовий механізм управління прибутком підприємств в умовах невизначеності
Мілошевич Н.В., Пашкова А.В.
Сучасні реалії та тенденції розвитку страхових компаній в Україні
Міщенко Л.О., Сіліна І.С., Колесник Д.С.
Цифрові технології українських банків: стан, проблеми та перспективи розвитку в Україні

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Атамас П.Й., Пецюх Я.В.
Теоретичні основи управлінського обліку витрат, доходів і фінансових результатів
Дубініна М.В., Сирцева С.В., Янковська Т.Ю.
Форензік як метод розслідування внутрішньокорпоративних випадків шахрайства
Духновська Л.М., Войцеховська К.В.
Особливості аудиту з розрахунків оплати праці
Зінченко О.В., Приємницька В.О.
Економічна сутність та класифікація грошових коштів
Ілляшенко К.В.
Трансформація вітчизняної економіки: обліково-аналітичний аспект
Тростянська К.М., Хапіліна К.О.
Економіко-логічні та евристичні підходи до аналізу експортної діяльності виробничого підприємства
Шацкова Л.П., Пшенична Т.А., Лазєєв М.Є.
Види землевпорядних робіт та аналіз їх ефективності

 

РОЗДІЛ 10. СТАТИСТИКА
Гальків Л.І., Подарин А.Р., Бегметюк Н.І.
Статистичне оцінювання доходів та витрат домогосподарств України залежно від статі особи, яка очолює домогосподарство

 

РОЗДІЛ 11. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Новикова І.В., Пригара І.О., Тур О.М.
Механізм реалізації електронного урядування в місцевих громадах України на принципах ЄС
Черноусова Ж.Т., Бабенко І.Ю.
Економіко-математичне моделювання стратегії ціноутворення на ринку програмного забезпечення за наявності мережевоного ефекту та комп’ютерного піратства
Гальцова О.Л.
Державна підтримка інноваційного розвитку в сільському господарстві з використанням механізму ресурсного потенціалу
Євстаф’єв С.М.
Сучасні тенденції процесів злиття та поглинання
Hilorme Tetiana
Analysis of the activity of companies in the sphere of energy saving in the countries of the European Union