Випуск 37/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Стригуль Л.С., Антоненко Я.С.

Напрями вдосконалення фінансової звітності щодо розкриття інформації про інвестиційну діяльність підприємства

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВОІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бобровник В.М., Коляда О.В.

Основні інтереси США у країнах «третього світу»
Брензович К.С., Ісак З.І.
Нові індустріальні країни «третьої хвилі» у глобальній економіці
Городнича К.В., Коляда О.В.
Пріоритетні напрями розвитку зовнішньої торгівлі України
Давидюк Л.П., Кліщук Ю.О.
Тенденції розвитку міжнародного бізнесу в Україні
Давидюк Л.П., Шкварко А.О.
Молодіжне підприємництво як прогресивна сила розвитку країни
Єрмоленко О.А., Лисьонкова Н.М., Шумбар А.С.
Сутність криптовалют і перспективи їхнього розвитку в сучасних умовах
Кібук Т.М.
Аналіз сучасних тенденцій европейської інтеграції України
Кліпкова О.І., Цебенко О.О.
Аналітичний моніторинг стану експортного потенціалу України
Колобердянко І.І., Рєпка К.Р.
Інвестиційно-інноваційна сфера діяльності України в умовах глобалізації
Нікітіна А.В., Чефранова К.Р., Манукян М.Е.
Шляхи підвищення рівня інвестиційної діяльності в Україні (на прикладі фармацевтичної галузі)
Руда М.В., Чиркова Ю.Л., Малиновська Ю.Б.
Роль держави в підтримці експорту вітчизняної продукції та формуванні експортного бренду України на ринках ЄС
Сатушева К.В.
Кооперація та координація як рушійні сили розвитку міжнародного бізнесу
Ситников М.М., Мелещенко А.І.
Регіональний соціально-економічний розвиток України в ракурсі інноваційної політики ЄС
Солодковська Г.В., Онопрієнко В.В.
Перспективи і пріоритети торговельно-економічного співробітництва України та ЄС
Fedun Igor, Kudyrko Liudmyla
Intangible determinants of competitiveness among countries during post-industrial age: the theoretical aspect
Чернова О.В., Когун Н.А., Фісюк Е.В.
Пріоритетні напрями розвитку економіки Франції
Чернова О.В., Фісюк Е.В., Когун Н.А.
Пріоритетні напрями економічного розвитку Китаю

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Пакуліна Г.С.

Удосконалення управління персоналом регіонального-соціального комплексу на основі концепції контролінгу
Поліщук Н.О., Сакун Л.М., Буряк Є.В.
Формування концепції аграрного виробництва як складова інтеграційного розвитку сільських територій
Соколова Ю.О., Пасічник К.В.
Удосконалення діяльності державного медичного закладу на засадах маркетингу
Frasyniuk Tatyana
Influence of maritime administration on the development of the LNG market

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Аверкина М.Ф., Сидорчук Л.В.
Штучний інтелект у бізнесі: переваги та перешкоди у впровадженні
Берегова Т.А.
Вплив ризиків на формування стратегії управління фінансово-економічною безпекою вітчизняних м’ясопереробних підприємств
Берницька Д.І.
Діагностика конкурентних переваг підприємства молокопереробної галузі
Боднар О.А., Костенко Т.А., Підшивалова О.Є.
Прогнозування ймовірності банкрутства сільськогосподарського підприємства на прикладі ТОВ «Зеленоярське» Миколаївської області
Виклюк М.І., Петлін І.В., Хемій Х.І.
Роль мотиваційного механізму у підвищенні ефективності функціонування підприємств
Vlasiuk Yelizaveta
Assessment of the effectiveness of management and administration in organizations
Говорун І.В., Макарова В.В.
Напрями формування позитивного іміджу підприємства
Гулик Т.В., Бодня Д.А.
Особливості управління капіталом промислового підприємства в умовах сучасного підприємництва
Джур О.Є., Михайліченко М.А.
Розвиток організаційно-правових форм підприємств космічної галузі
Джур О.Є., Становихіна М.Г.
Маркетинг телекомунікаційних послуг в Україні
Дуга В.О.
Особливості маркетингу агротуристичного продукту
Жадан Т.А., Мелень О.В., Якименко-Терещенко Н.В.
Банкрутство підприємства: сутність поняття та основні ризик-фактори його виникнення в готельно-ресторанному бізнесі
Іванюта В.Ф., Іванюта П.В.
Критерії оптимізації прийняття стратегічних рішень щодо виробництва продукції (на прикладі підприємств хлібозаготівлі)
Каут О.В., Шпортько А.Ю., Бігун О.О.
Управління інформаційним забезпеченням діяльності підприємства
Коленда Н.В.
Мотиваційна безпека: теоретичний аспект
Копилюк О.І., Рущишин Н.М., Рущишин М.О.
Управління фінансовими ресурсами в системі забезпечення економічної безпеки підприємств
Корчинська О.О., Карковська В.Я.
Формування та управління адміністративною діяльністю підприємства
Криворучко Н.В., Нікітенко С.В.
Методологічні основи побудови гнучкої системи управління сертифікацією продукції
Кухар Б.В., Малафєєв Т.Р.
Клієнтоорієнтована стратегія як елемент комплексу маркетингу у банку
Кучер М.М., Рябовол І.С.
Показники ефективності управління виробництвом: організаційні аспекти
Кушнір Т.М.
Особливості застосування концепцій маркетингового управління підприємствами на ринку товарів промислового призначення України
Леміш К.М., Черемісіна Т.В., Шемендюк Н.С.
Інтернет-маркетинг у туристичній організації
Lukash Svitlana, Falana Taoreed Debo
Management and administration of goods promotion in the organization
Ляхович Л.А.
Причини виникнення ризику інноваційної діяльності компанії
Мартусенко І.В., Шкварук Д.Г.
Механізм формування кадрової політики підприємства
Матковський П.Є., Сас Л.С.
Модернізація інституційного забезпеченнясільськогосподарських підприємств в умовах їх техніко-технологічного оновлення
Мохонько Г.А., Менько Ю.І.
Управління закупівельною логістикою на підприємствах целюлозно-паперової промисловості України
Мулик Т.О., Шаргало Н.В.
Методичні підходи до аналізу якості продукції
Новаківський І.І., Злидник Ю.О.
Аналіз перспектив застосування Scrum-методу для підприємств малого і середнього бізнесу в Україні
Павлішина Н.М.
Рекламний текст: місце в рекламній комунікації та структура
Пеняк Ю.С., Скурат А.І.
Управління витратами підприємства на засадах контролінгу
Продіус О.І., Коротич І.С.
Управління конкурентоспроможністютранспортного підприємства на вітчизняному ринку
Продіус О.І., Цибулько А.О.
Інтенсифікація інноваційної діяльності як важлива складова підвищення економічної безпеки підприємства
Семенова Т.В., Кошева Г.В.
Обґрунтування доцільності використання аутсорсингу транспортних функцій
Сидорченко Т.Ф., Бережна О.О.
Підвищення продуктивності праці на підприємствах роздрібної торгівлі
Stepanenko Yuliia
Improving the personnel management system in organizations
Ткачук Г.О.
Вплив трансформаційних процесів різних рівнів та природи на економічну безпеку підприємства
Товт Т.Й., Пірчак О.І.
Формування позитивного іміджу закладу освіти в умовах інноваційного розвитку
Холодницька А.В., Петрова О.Ю., Пискун О.М.
Сучасні тенденції удосконалення організації праці на підприємствах лісового господарства
Христенко О.В., Федій А.А.
Управління інноваційною діяльністю вітчизняних банків:проблеми та перспективи
Христофорова О.М., Бабенко В.І., Левицька К.В.
Вдосконалення організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємства
Шацька З.Я.
Глобально інтегровані підприємницькі структури: досвід функціонування та перспективи розвитку
Шостак Л.В., Шепелюк Н.П.
Особливості корпоративного управління
Шпортько Г.Ю., Каут О.В., Шатковський О.В.
Формування маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства
Шульженко І.В., Борисенко Ю.В., Алейнікова В.В.
Роль корпоративної культури у мотивації персоналу організації
Шульженко І.В., Павленко В.В., Блажко Р.І.
Роль мотивації під час реалізації управлінських рішень в організації
Яскал О.О., Яновський М.М.
Сучасні шляхи оптимізації складу та джерел формування оборотного капіталу підприємства

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛІ РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Danyleychuk Ruslan

Solution of economic problems of the region as the main activity of local self-government bodies
Мельник М.І., Лещух І.В.
Структурні особливості зовнішньоекономічної діяльності в регіоні

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Вороніна В.Л., Вотінова О.С., Стрельнік С.В.

Підходи до вирішення проблем переробки та утилізації відходів
Мороз О.В., Бондаренко А.О., Постіл А.О.
Вплив держави на формування корпоративної соціальної відповідальності у контексті екологічного маркетингу

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Дунська А.Р., Слюсаренко Ю.Ю.

Особливості управління людськими ресурсами в діяльності міжнародних консалтингових підприємств
Кербікова А.С., Письменна О.О., Ткаченко Н.І.
Аналіз природного відтворення населення України
Наумко Ю.С., Самойленко Т.Г.
Розвиток спортивної інфраструктури як дієвий інструмент впровадження соціальної політики в регіоні
Сазонова Т.О., Келемеш Л.В.
Системний підхід до управління персоналом сучасної організації
Чернявська Є.І., Маслош О.В., Заіка Н.С.
Кроки розвитку системи мотивації праці

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Брежнєва-Єрмоленко О.В., Сириця С.О., Пересипкіна Я.К.
Теоретичні та практичні аспекти ризиків доходів державного бюджету
Виклюк М.І., Горак Б.Б., Шведа О.В.
Ефективність дистанційного обслуговування клієнтів у АТ «Кредобанк»
Гаркуша Ю.О., Руснак О.О.
Банківський кредит у забезпеченні розвитку малого та середнього бізнесу в Україні
Жаворонок А.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.В.
Теоретичні положення функціонування ринку нетрадиційних банківських послуг
Кміть В.М., Лазунда А.В.
Перспективи і напрями вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб із використанням зарубіжного досвіду
Коваленко В.В., Грушицька А.І.
Система ризик-менеджменту кредитно-інвестиційної діяльності в банках
Костюк В.А., Владика Ю.П., Шафарчук Л.С.
Розвиток кредитних спілок в Україні
Костюк В.А., Усик К.В.
Розвиток довгострокового кредитування аграрних підприємств України
Кузів О.А.
Ціноутворення на банківські кредитні продукти
Ляхова О.О., Урванцева С.В.
Розвиток ринку лізингових послуг в Україні
Міщенко Д.А., Сіліна І.С., Колесник Д.С.
Аналіз витрат на обслуговування державного боргу та пропозиції щодо їх зменшення
Москаленко В.А., Кузьменко С.Л.
Інструменти просування банківських послуг
Пасічник І.В., Курочкін С.А.
Фінансова безпека банківської системи України в умовах сьогодення
Пасічник І.В., Лозовий С.В., В’язовий С.М.
Новітні форми безготівкових розрахунків у контексті підвищення конкурентоспроможності банків
Похилько С.В., Миргородська В.С.
Аналіз ефективності недержавних пенсійних фондів України і напрями її підвищення з урахуванням інноваційних підходів країн ЄС
Сердюков К.Г., Гриценко С.П.
Видатки бюджету: поняття, ознаки та особливості
Тимошенко С.І., Малафєєв Т.Р.
Визначення показника Херста як методу прогнозування виконання економічних нормативів та оцінки стабільності банківської системи України
Тохтамиш Т.О., Буканова О.С.
Теоретичні аспекти антикризового управління в банку
Фурсова В.А., Карацева Н.З., Миргород Т.В.
Критерії оцінювання ефективності системи ризик-менеджменту банку
Юдіна С.В., Іванов К.Г., Руденко Н.О.
Методичні підходи до вирішення проблем фінансового планування на вітчизняних підприємствах

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Будько О.В., Саранча К.С.
Проблеми нарахування, сплати та відображення в бухгалтерському обліку військового збору
Воронко О.С., Коромець В.В., Щепан І.З.
Обліково-правові аспекти забезпечення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю
Воронко Р.М., Хрищук Я.Е., Гатиляк Ю.О.
Теоретичні основи та організаційно-методичні засади внутрішнього контролю витрат на оплату праці та розрахунків із персоналом
Гриценко К.Г.
Дослідження особливостей незалежного аудиту для попередження шахрайства банківського персоналу
Дідур С.В., Циган Р.М., Гребінна Е.Ю.
Обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком на підприємствах
Дугар Т.Є.
Сучасні облікові аспекти в організації електронного документообороту
Зінченко О.В., Дідик Я.В.
Організаційно-методичний аспект обліку грошових коштів та їх роль за сучасних умов господарювання
Макарова Г.С., Левченко І.В.
Основні аспекти обліку, обчислення та нарахування єдиного соціального внеску
Мулик Я.І.
Організація аналізу основних показників діяльності підприємства у процесі аудиту балансу(звіту про фінансовий стан)
Плікус І.Й., Ганус І.С., Гордєєва А.В.
Імплементація МСФЗ 9 «фінансові інструменти»в систему обліку дебіторської заборгованості
Радєва О.Г., Гнідкова А.В.
Гармонізація національної системи розрахунків з оплати праці за міжнародними стандартами
Rozit Tatiana, Travkina Karyna
Foreign and ukrainian experience of employee motivation accounting
Савченко А.М., Поляков В.М.
Сучасний стан та перспективи розвитку державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки
Скрипник С.В.
Капітальні інвестиції як джерело інформації облікового забезпечення процесу виробничого відтворення
Сьомченко В.В., Романова А.С.
Аналіз та облік витрат на природоохоронну діяльність в агропромисловому секторі
Шепель І.В.
Організація обліку та оподаткування витратна мобільний зв'язок у підприємств та організацій
Шматова В.О., Якименко-Терещенко Н.В.
Вплив змін облікової політики підприємства на фінансову звітність за МСФЗ

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Аверкина М.Ф., Приступа М.Б.

Експертні системи в автоматизованих інформаційних системах
Гавкалова Н.Л., Бабарицький О.В.
Стратегічне управління розвитком промисловості
Рибак С.О.
Проблеми та перспективи забезпечення бюджетної безпеки держави
Засоба С.М.
Інвестиційно-кредитнезабезпеченняагропромисловогокомплексуУкраїни
Павелко Ю.О.
Еколого-економічнийрозвитокнаціональноїекономікиУкраїни
Сакевич Л.С.
ФінансовезабезпеченняінноваційноїдіяльностівУкраїнівсучаснихнестійкихумовах