Випуск 35/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Венгерська Н.С., Буднік А.І.
Теоретичні та практичні аспекти розвитку креативного бізнесу в Україні
Венгерська Н.С., Кулак А.С.
Людський капітал як рушійна сила інноваційного розвитку
Медведкина Е.А., Медведкин Т.С.
«Зеленая» экономика в системе глобального устойчивого развития
Петрова Г.Є., Войтов С.Г., Гриценко А.В.
Стратегічні економічні відносини України та Азербайджану
Поліщук О.Т., Поліщук О.А.
Зовнішньоекономічна діяльність регіону

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бурляй А.П.
Значення екологічного менеджменту для екологізації сільського господарства в умовах сталого розвитку
Гаража О.П.
Соціологічні дослідження управління земельними ресурсами
Гончаренко Н.Г.
Забезпечення ефективного розвитку економіки країни через управління системою зайнятості населення
Дейнека О.Г., Котик В.В., Чириця І.П.
Реформування економіки національного господарства
Коновалов Ю.О.
Дослідження технології митного контролю над переміщенням морських контейнерів та додаткового обладнання до них через митний кордон України
Ляховська О.В., Шевченко Н.В.
Залучення іноземних інвестицій у деревообробну промисловість України: сучасні тенденції
Мазур Н.А., Кушнір О.К., Семенець І.В.
Місце України на зовнішніх ринках: стан і проблеми
Пакуліна А.А., Рудас Д.С., Пакуліна Г.С.
Сталий розвиток соціальної інфраструктури сільських територій України
Позднякова Л.О., Котик В.О., Карабаджак В.В.
Стратегічні напрями економічної безпеки
Шаповал Г.М., Чех Н.О.
Формування організаційно-правового механізму фінансового управління розвитком територіальних громад
Яковенко О.В.
Митне оформлення товарів, що вивозяться за межі митної території на умовах угод про вільну торгівлю

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Андрющенко І.Є., Кожевник О.О.

Механізм формування підвищення ефективності діяльності промислового підприємства
Басова Д.В., Басов О.В., Моргуш В.В.
Стратегії бізнес-структур під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності
Безугла Л.С., Агафонов О.Д., Гладкий Д.Р.
Формування маркетингової товарної політики підприємства
Боднар О.А., Бондаренко Г.Ю., Тарасенко В.П.
Фінансова санація підприємства в умовах глобалізації України
Бондарчук Л.В.
Особливості технологічної системи управлінського консультування
Васильєв О.Л., Нікітін В.А., Тесленко В.М.
Оцінка інвестиційної привабливості залізничного транспорту України
Вовчик Н.Л.
Сутність витрат на управління безпечністю молочних продуктів та організаційно-методичні засади їх обліку
Галич О.А., Яснолоб І.О., Гринько Є.В.
Розроблення заходів щодо підвищення результативності діяльності підприємства
Герчанівська С.В., Замора О.І.
Особливості маркетингу на підприємствах туристичної галузі
Громова О.Є., Сивак С.М.
Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємства на засадах маркетингу
Гудзь О.І.
Формування маркетингової стратегії на підставі узгодження життєвих циклів підприємства та продукції
Гук О.В., Жигалкевич Ж.М.
Специфіка інвестування стартап-проекту
Дикань О.В., Козлова М.В., Литвинчук І.В.
Стратегічні напрями розвитку інтеграційних процесів в умовах реформування залізничного транспорту України
Донченко О.О., Андрющенко І.Є.
Бюджетування як напрям удосконалення системи управління діяльністю підприємства
Єрьоміна М.О., Карачарова К.А., Семотюк В.В.
Організація ефективної системи управління витратами підприємства
Єфремова Н.О.
Теоретичні аспекти стратегічного управління конкурентоспроможністю виробничо-комерційної діяльності суб’єктів аграрного підприємництва на принципах концепції соціально відповідального маркетингу
Живець А.М., Шепель Т.В., Наконечна В.І.
Аналіз та управління витратами промислових підприємств
Закревська Л.М.
Сучасна парадигма створення успішних вітчизняних стартапів
Зоря О.П.
Методологічні основи розроблення економічної стратегії розвитку аграрних підприємств в умовах інституційних трансформацій
Кадол Л.В., Ільченко В.О., Кравчук Л.М.
Аспекти ефективного використання територій промислових підприємств України
Квіта Г.М., Шіковець К.О., Шелудько О.М.
Підвищення економіко-математичної компетентності маркетологів
Кравчук Н.І., Остапчук А.В.
Сучасний та перспективний рівень виробництва сільськогосподарської продукції підприємствами Житомирської області
Кривицька Н.Ю., Тертичний Я.В.
Управління ризиками під час виконання авіаційних робіт та послуг
Майборода О.Є., Єременко О.І., Ігнашина Г.Р.
Формування ефективної структури фінансових ресурсів підприємства
Пономаренко І.В., Головачов І.А.
Аналіз ринку авіаперевезень в Україні
Савченко Т.В., Константинова Т.В.
Організація проведення вхідного контролю у контексті процесного підходу
Світлична А.В., Дем’яненко Н.В., Кучеренко Ю.О.
Шляхи підвищення якості торговельного обслуговування споживачів книгарні
Сіренко С.О.
Оцінювання конкурентоспроможності як передумова формування стратегії розвитку торговельного підприємства
Ставська Ю.В.
Готельний бізнес у сучасних умовах: актуальні проблеми та тенденції розвитку
Тімченко А.В., Андрющенко І.Є.
Місце фінансового планування у ринковій економіці
Харченко Т.М., Загорулько В.О.
Управління конкурентоспроможністю підприємства «ТОВ «Агрофірма «Хвиля»
Череп А.В., Конєв В.В.
Стратегічні перспективи відтворення основних виробничих фондів: дослідження впливу джерел фінансування
Штангрет А.М., Шляхетко В.В., Штангрет І.А.
Стратегічні пріоритети формування безпечних умов для інноваційної діяльності підприємства

 


РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Боднар О.А., Костенко Т.А., Підшивалова О.Є.
Брендинг території як один із чинників сільського розвитку
Гордієнко В.О., Борвінко Е.В.
Соціально небезпечні хвороби – проблема регіону
Тур О.В.
Організаційно-методичне забезпечення розроблення стратегії розвитку розумного міста

 

РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Кузьмінська Н.Л., До Тхі Мінь Тхао
Ринок праці в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку
Нагорна А.М., Ніколенко Л.А.
Диференціація доходів населення та економічне зростання в Україні

 

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Безкровний О.В.
Удосконалення державного соціального страхування на випадок безробіття для вирішення проблеми зайнятості сільського населення
Вдовенко І.С.
Стан фінансової підтримки аграрних підприємств
Вдовенко Л.О., Мороз К.М., Ковальчук Т.В.
Грошово-кредитна політика НБУ та її вплив на банківську діяльність
Глухова В.І.
Фінаснсовий контроль за рухом бюджетних потоків державною казначеською службою України
Демченко О.П., Сидоренко М.О.
Механізм податкового контролю
Денис О.Б.
Фінансові аспекти корпоративних конфліктів
Ісаншина Г.Ю., Дубинська О.С.
Міжнародне трансфертне ціноутворення та система оподаткування в Україні
Косарєва І.П., Сукрушева Г.О., Войнов Д.В.
Етапи становлення та сутність місцевих бюджетів в Україні
Косарєва І.П., Сукрушева Г.О., Свистак А.І.
Теоретична сутність міжбюджетних відносин
Петрушка О.В., Сидор І.П.
Розподільчі та накопичувальні пенсійні системи: азіатський досвід та висновки для України
Сідельникова Л.П.
Системні детермінанти податків на споживання у формуванні доходів бюджету
Качур Ю.О., Татьяніна С.М.
Методи залучення банками депозитних ресурсів
Литовченко М.О., Татьяніна С.М.
Сутність та значення конкурентоспроможності банку
Фурсова В.А., Бондарь Н.А.
Классификация последствий банковских кризисов
Щербань О.Д., Чемчикаленко Р.А., Каліненко А.Л.
Оцінка стану управління оборотним капіталом торговельних підприємств
Яремчук Д.Г., Малафєєв Т.Р.
Особливості та проблеми стратегічного менеджменту підприємств України

 

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Брадул О.М., Мартиненко В.М.
Дефініція лізингу та особливості його застосування в українських реаліях
Кучеркова С.О.
Бухгалтерський і податковий аспекти визначення прибутку: вітчизняний і зарубіжний досвід
Проскуріна Н.М., Топлакалцян Х.А.
Науково-методичний апарат управління витратами підприємств
Рубан Л.О., Башликов Д.А.
Методичне забезпечення аналізу основних засобів підприємства
Сніткіна І.А.
Аналіз ефективності діяльності та платоспроможності підприємств Одеської області
Томчук О.Ф.
Теоретичні аспекти системи аналітичного забезпечення

 

РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Горбачук В.М., Сирку А.А., Сулейманов Сеїт-Бекір
Блокчейнові застосування у фінансах
Жерліцин Д.М.
Статистичні властивості показників фінансових ринків
Кондрацька Л.П., Бажанова Н.В., Дума Л.В.
Економетричний аналіз міжнародного в’їзного туристичного потоку України
Рогоза Н.А.
Розбудова ринку інформаційних послуг як чинник вирівнювання інформаційної асиметрії
Дука А.П.
Проблеми та перспективи державного регулювання розвитку малого бізнесу в національній економіці
Першко Л.О.
Фактори забезпечення розвитку місцевих бюджетів України в умовах децентралізації
Забаштанська Т.В., Вербівська Л.В.
Сутність e-маркетингу та його роль у розвитку підприємства