Випуск 36/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Вербіцька І.І.

Міжнародні податкові відносини у сфері уникнення подвійного оподаткування: проблеми та перспективи
Кульганік О.М.
Моніторинг інвестиційної привабливості бізнес-середовища України в контексті розвитку світової економіки
Кушнір Л.М., Брензович К.С.
Міжнародний туризм як чинник економічного розвитку країн і регіонів

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Баришевська І.В., Костенко Т.А., Врабіє Н.В.
Середньострокове бюджетне планування: зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні
Вівчар О.І., Редьква О.З., Гарматюк О.О.
Сутнісно-змістова характеристика організаційно-економічного механізму розподілу фінансових ресурсів об’єднаної територіальної громади: порівняльно-аналітичний підхід у
контексті безпекознавства
Громова О.В., Антонець А.Є.
Теоретико практичні засади створення інформаційно-логістичного центру
Злидник М.І.
Теоретичні основи конкуренції та підходи до її трактування
Коваленко Л.Г., Нагернюк Д.В.
Діловий туризм як чинник підвищення ефективності функціонування готельних підприємств
Малик І.П., Тадеєв Ю.П., Шкробот М.В.
Теоретичні та емпіричні закономірності еволюції концепції економічного зростання
Палешко Я.С., Кубецька О.М.
Державний борг як фактор економічної безпеки
Феленчак Ю.Б., Шевчук І.Б.
Нові напрями використання інформаційно-комунікативних технологій у сфері туризму
Шушкова Ю.В.
Обґрунтування стратегічних пріоритетів державної політики реіндустріалізації економіки України на засадах технологічної модернізації
Ящук Т.А.
Структура і напрями позабюджетного фінансування закладів вищої освіти

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Боднар О.А., Врабіє Н.В., Джосан В.П.
Фінансова реструктуризація: особливості та ефективність проведення в Україні
Бреус С.В., Бойко Д.А.
Сутність та методи оцінювання конкурентних переваг підприємства у контексті управління ними
Галасюк С.С., Хетагурова Д.О.
Про доцільність застосування терміна «заклад готельного господарства»
Грубар А.М., Жигалкевич Ж.М.
Тенденції та перспективи розвитку e-commerce ринку України
Гук О.В., Мохонько Г.А.
Інвестування стартап-проектів в Україні
Дивнич О.Д., Бондаренко М.Ф., Суббота Н.В.
Стратегічні напрями підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств
Дорофєєв О.В., Вороніна В.Л., Торяник Ю.Г.
Удосконалення системи управління економічним розвитком аграрних підприємств
Зоря О.П.
Державне регулювання та економічна підтримка розвитку аграрних підприємств в умовах інституційних трансформацій
Ільченко В.Ю., Григорів О.І.
Сучасні тенденції розвитку автомобільних пасажирських перевезень
Коваль С.І.
Специфіка системи управління безпекою харчових продуктів на принципах НАССР
Ковальова О.М., Кравченко К.В., Пшикало В.С.
Дилема ефективності вирощування олійних культур та збереження родючості в умовах становлення ринку землі
Ковбаса О.М., Мартиненко К., Дрозденко С.В.
Аспекти управління витратами в галузі рослинництва
Ковтун В.А.
Значення та ефективність використання земельно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств
Кононенко Ж.А., Песцова-Світалка О.С., Петренко В.О.
Прогнозування фінансових результатів як елемент планування розвитку діяльності підприємства
Крамаренко А.В., Нагорна М.Н., Цапко В.В.
Клієнтоорієнтованість: теоретичні основи та сучасні підходи до її оцінки
Кудінов В.В., Васильєва С.І., Ігнатова О.М.
Управління та планування комерційної діяльності підприємства
Лизанець А.Г., Пугачевська К.Й., Човрі Д.В.
Управління трудовою активністю персоналу підприємства
Линник О.І., Жадан Т.А.
Основні елементи адаптивної системи управління підприємством готельно-ресторанного господарства в умовах нестабільної економіки
Лук’янова О.М., Борисенко О.М.
Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничної галузі в сучасних умовах
Макаруха С.Р.
Аналіз стану сільськогосподарських кооперативів львівської області
Малтиз В.В., Шевченко М.С.
Стратегії управління кадрами на сучасних підприємствах
Михайлюк О.М.
Особливості організації менеджменту в державних організаціях
Подольна В.В., Коростинська Н.Р.
Social media marketing як сучасний метод просування товарів на меблевому ринку
Пономаренко І.В.
TikTok-маркетинг
Попадюк О.В., Лучик О.І.
Принципи та механізм соціальної відповідальності в умовах стратегічного управління підприємством
Порсюрова І.П., Кайдрович Х.І., Пинда Ю.В.
Концептуалізація внутрішнього аудиту операцій з цінними паперами підприємств харчової промисловості
Потапюк І.П., Родько О.Ю., Прокопенко О.В.
Особливості формування товарно-цінової політики сучасних підприємств
Ратушняк О.Г., Глущенко Л.Д., Лесько О.Й.
Прийняття рішень щодо вибору ділового партнера підприємства для ефективної партнерської взаємодії
Сакун Л.М., Герасимчук В.В., Вєлькін Б.О.
Впровадження системи управління якістю у діяльність вітчизняних автотранспортних підприємств
Ситник Н.С., Бей І.М.
Фінансово-економічна безпека підприємств України
Сич О.А., Мушинський А.Р.
Удосконалення фінансового стану підприємства в сучасних економічних умовах
Стригуль Л.С., Тур Г.Є., Нгуєн Т.М.Х.
Ефективність та прибутковість: теоретичний аспект
Філіпковська Л.О., Уманська К.С.
Маркетингові заходи щодо модернізації обслуговування у банківській системі України
Цалко Т.Р., Харченко Т.О.
Стратегічне фінансове планування та управління в банківській установі

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Федорова Ю.В.
Інноваційні кадрові технології в публічному управлінні
Хомюк Н.Л.
Формування оптимальної структури об’єднаних територіальних громад волинської області

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Зосименко Т.І., Лисенко Д.Г.
Екологічна компонента інноваційних інтересів як чинник сталого розвитку суспільного виробництва

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Лубкей Н.П., Крамарчук С.П.
Формування ефективного фінансового механізму соціального захисту населення
Мангушев Д.В., Сіладі К.Б.
Аналіз інфраструктури ринку освітніх послуг закладів вищої освіти в Україні
Ткачук В.О., Панченко Д.О.
Трансформація молодіжного ринку праці в умовах цифрової економіки

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Баришевська І.В., Бондаренко Г.Ю., Рак І.В.
Методологічний аналіз проблеми оцінювання і мінімізація ризиків фінансових систем України
Виклюк М.І., Коблик І.І., Кличко О.Я.
Функціонування недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг та активізація їхньої діяльності
Гербич Л.А., Еркес О.Є.
Вектори розвитку системи гарантування вкладів членів кредитних спілок в Україні
Городецька Т.Е., Гришин С.О.
Теоретичні основи розвитку місцевих бюджетів в Україні
Гупаловська М.Б.
Перспективи державного фінансового контролю місцевих бюджетів
Гуцул І.А.
Ефективність управління митними ризиками у країнах європейського союзу та Україні
Дубина М.В., Жаворонок А.В., Марич М.Г.
Сучасний розвиток VIP-банкінгу в Україні
Журавльова І.В., Берест М.М.
Діагностика банкрутства підприємств на підґрунті оцінювання фінансової стійкості
Кisilova Inna, Revega Anastasia
Problems of insurance organizations investment portfolio management
Коблик І.І., Мельник В.Я., Хмара Н.Б.
Дефіцит державного бюджету і джерела його фінансування
Коваленко В.В., Шелудько С.А.
Проектне фінансування в умовах невизначеності та ризику
Ковальчук Н.О., Кернаджук М.М., Ткачук О.В.
Управління грошовими потоками від інвестиційної діяльності як передумова ефективного господарювання підприємства
Kryvtsun Iryna
Peculiarities of modern banking market regulation
Пєнська І.О., Тюріна Д.М., Федяй Г.С.
Фінансова стійкість підприємства як ключова характеристика фінансового стану
Савчук С.В.
Формування доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації
Стефанів І.Ф.
Напрями розвитку професійних фінансових та кредитних послуг в Україні
Торяник Ж.І., Федоренко В.В.
Організаційно-теоретичні основи управління проблемними активами банківських установ
Хома І.Б., Ярмошук А.Ю.
Роль фінансових посередників на ринку фінансових послуг в Україні
Христофорова О.М., Харитоненко А.В.
Теоретичні особливості формування клієнтської бази банків України
Яременко В.Г., Тюріна Д.М., Гусакова Т.О.
Доходи і видатки державного бюджету
Ярмак О.В., Кравченко Г.В.
Якісна характеристика економічної категорії «бюджет»
Ярмак О.В., Носков Р.С.
Особливості функціонування системи місцевих фінансів у сучасних умовах
Ярмак О.В., Покусай О.М.
Теоретико-методологічні аспекти бюджету як економічної категорії

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Головай Н.М., Сисоєва І.М.
Місце фінансової звітності в системі обґрунтування і прийняття рішень
Лесняк В.О.
Класифікація та оцінка основних засобів у бухгалтерському обліку
Литвин З.Б.
Необхідність економічного аналізу в системі управління суб’єкта господарювання
Сердюков К.Г., Шаміна В.А.
Місцеве оподаткування: загальні принципи
Сулима М.О.
Трансформація вітчизняного бухгалтерського обліку в європейське цифрове бізнес-середовище

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Венгерська Н.С., Чернявська А.В.
Поняття та розвиток використання технології блокчейн
Жерліцин Д.М., Чабаненко І.С.
Симультативна модель виробництва продукції тваринництва в Україні
Куниця В.С., Цевух Ю.О.
Роль фінансових інновацій у забезпеченні розвитку банківського сектору
Зілінська А.С.
Бюджетна децентралізація Євросоюзу та перспективи для України
Дименко Р.А.
Моделювання системи управління у телекомунікаційній індустрії
Залунін М.М.
Формування концепції розвиткуеколого-економічного циклу переробної галузі України