Випуск 32/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Набок І.І., Рогач М.С.
Світовий ринок продовольства: стан розвитку та чинники продовольчої безпеки
Дугієнко Н.О., Стрельніков П.І.
Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку запорізької області
Ярмак О.В.
Проблеми сталого розвитку та економічної безпеки країни в умовах глобалізації

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Дука А.П.
Сучасні типи інвестиційного забезпечення інноваційно-індустріального розвитку національної економіки
Кавтиш О.П.
Роль соціальної відповідальності держави у забезпеченні недопущення та протидії корупції
Назарова О.Ю., Чуприна О.А.
Дослідження функціонування підприємництва в умовах ринкових економічних відносин
Онегіна В.М., Шибаєва Н.В., Бабан Т.О.
Моделі регуляторної політики: теорія та практика застосування в аграрній сфері
Руденко Т.Ю., Скоробогатова Н.Є.
Підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в контексті industry 4.0
Танасієнко Н.П., Федорчук М.В.
Геоекономічні пріоритети України

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Богоявленський О.В., Гриб С.В., Сухова К.І.
Мотиваційні фактори лояльності працівників підприємства
Богоявленський О.В., Гриб С.В., Шеховцов С.С.
Формування бренду промислового підприємства, орієнтованого на зовнішньоекономічну діяльність
Богоявленський О.В., Гузій Р.С.
Вибір стратегії розвитку диверсифікаційного розвитку на прикладі страхової діяльності
Богоявленський О.В., Попова І.В.
Маркетингові стратегії у розвитку фітнес-індустрії
Партин Г.О., Данилів І.Л.
Фінансові ризики підприємства: склад, процеси та механізми управління
Дуксенко О.П.
Дослідження наукових підходів до структуризації системи конкурентоспроможності потенціалу розвитку підприємства
Жалдак Г.П.
Проблеми та перспективи розвитку стартапів в Україні
Карабаник С.М.
Теоретичний аспект собівартості будівельно-монтажних робіт будівельних організацій
Ковчуга Л.І.
Підхід до активізації інноваційної діяльності промислових підприємств України
Крисько Ж.Л., Скишляк О.А.
Важливість неформальних комунікацій в управлінні бізнесом
Ладунка І.С., Мітусов Ю.С.
Стратегії зростання прибутковості бізнесу
Лисенко В.В., Кондратюк Н.В., Худалаєв Є.Г.
Керівництво та лідерство як суб’єктивний феномен в системі управління підприємством
Лисенко В.В., Кондратюк Н.В., Пронська В.В.
Управлінські рішення як ключовий компонент моделі управління організацією
Овецька О.В., Перегіняк Н.В.
Кадрова політика підприємства як складник організаційного розвитку
Олесенко І.С.
Аналіз платоспроможності підприємств торгівлі України
Орлова К.Є.
Управління інвестиційною діяльністю як засіб забезпечення розвитку потенціалу підприємства
Панасюк В.М., Бродовська О.Г.
Фінансова політика небанківської фінансової установи: сутність та порядок формування
Поліщук І.І., Ліпковська К.А., Сівакова К.О.
Моніторинг маркетингової діяльності підприємства
Пономаренко І.В., Віннікова І.І.
Аналіз ринку продуктового ритейлу в Україні
Сакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю., Цимбал О.С.
Сучасні проблеми розвитку машинобудівних підприємств України та шляхи їх подолання
Синиціна Ю.П., Каут О.В., Фонарева Т.А.
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень у процесі управління підприємством
Сіренко С.О.
Вивчення ринку і формування попиту на ринку кормів для домашніх тварин
Скрипко Т.О., Романяк Х.В.
Конкурентний статус готелів середнього класу міста Львова
Суханова А.В.
Контролінг у системі прийняття управлінських рішень
Танасійчук А.М., Дерещук В.В., Кудинська О.С.
Імплементація стратегії диверсифікації в маркетингових планах підприємств
Тертичний О.О., Хлопоніна-Гнатенко О.І., Галкін В.С.
Удосконалення системи мотивації сучасного підприємства з урахуванням індивідуальних потреб
Чеснік Н.М.
Тенденції сталого розвитку підприємств харчової промисловості на прикладі підприємств кондитерської галузі
Шулла Р.С., Попик М.М., Повідайчик М.М.
Аналіз економічної ефективності співпраці з контрагентами в збутовій сфері підприємства на основі інтеграції концепцій маржинального прибутку та трансакційних витрат
Щербань О.Д., Борзенкова В.І.
Визначення сутності ліквідності та ділової активності підприємства
Чуприна Л.В., Юзовицька С.А.
Світовий досвід розвитку малого підприємництва та його використання в Україні

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Буняк Н.М.
Відкриті інновації як сучасна парадигма інноваційного розвитку регіону
Голод А.П., Феленчак Ю.Б.
Готельне господарство в структурі регіональних туристичних систем
Давидюк Ю.В.
Можливості та перспективи розвитку промислового туризму в житомирській області

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Пакуліна А.А., Минченко Т.А., Пакуліна Г.С.
Вдосконалення муніципальної системи управління процесами поводження з твердими комунальними відходами

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Андрейцева І.А.
Трудовий потенціал України: сучасний стан і перспективи розвитку
Лєбєдєва Д.О.
Зміст основних понять інклюзивної зайнятості
Репихович Д.І., Ковалик О.А., Ковтуненко К.В.
Особливості кадрового забезпечення в різних сферах економічної діяльності

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Алескерова Ю.В., Самійленко Г.І.
Сучасні технології банків під час здійснення розрахунково-платіжних операцій
Федишин М.П., Білявська А.В.
Ризики ліквідності кредитних спілок на прикладі кредитної спілки «гарант» та кредитної спілки «народний кредит»
Брежнєва-Єрмоленко О.В., Галеніна О.В.
Формування фінансових ресурсів об’єднаних територіальних громад: аналіз реформи децентралізації
Городецька Т.Е., Говдун А.В.
Формування бюджетів місцевого самоврядування на основі гендерного підходу
Погріщук Г.Б., Волощук Р.Є.
Управління фінансовими результатами як складник фінансового менеджменту підприємства
Рудика В.І., Мамедов Ібрагім Малік огли
Характеристика рентабельності як показника ефективної діяльності підприємства
Сидор І.П.
Міжбюджетні трансферти в системі доходів місцевих бюджетів: сучасний стан та напрями вдосконалення
Хоружий C.Г.
Еволюція підходів до регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ
Чемчикаленко Р.А., Майборода О.В., Линьова А.С.
Особливості оцінки та аналізу фінансової стійкості підприємства
Чемчикаленко Р.А., Ігнатенко Р.Ю.
Удосконалення системи управління заборгованістю підприємства
Янковська В.А., Якименко О.Є., Салтовець А.В.
Формування фінансових ресурсів підприємств у рамках їх стратегічного розвитку

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Кейдалюк С.О., Артюх О.В.
Особливості бухгалтерського обліку некомерційних організацій
Михайленко О.В., Бородій Д.А.
Аналіз стану основних засобів підприємств харчової промисловості
Красота О.Г., Нездойминога О.Є.
Ринок управлінських інформаційних технологій у сфері електронного документообігу
Кузькін Є.Ю., Семенець А.О., Подгайченко К.Е.
Обліково-контрольне забезпечення управління грошовими коштами підприємства
Майстер Л.А.
Оцінка та облік витрат на якість біологічних активів сільськогосподарських підприємств
Малахов В.А., Екгардт А.Є.
Особливості організації обліку фінансових результатів промислових підприємств за національними та міжнародними стандартами
Пенез О.В.
Державне регулювання обліку зобов’язань підприємства
Рубан Л.О., Докукіна В.О.
Методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства
Рубан Л.О., Мішкурова А.К.
Методичні аспекти аналізу ефективності використання основних засобів промислового підприємства
Сидоренко О.О.
Визнання, класифікація та окремі аспекти обліку дебіторської заборгованості у суб’єктів господарювання
Чуприна Л.В., Юрківська Т.С.
Організація обліку дебіторської заборгованості та шляхи її удосконалення
Чуприна Л.В., Лелюк О.С.
Проблеми та перспективи розвитку безготівкових розрахунків в Україні
Данік Н.В., Прокоф’єв Д.І.
Механізм підвищення рівня фінансової інклюзії в Україні
Дименко Р.А.
Науково-методичне забезпечення формуваннястратегії ціноутворення у телекомунікаційній індустрії
Гуцалюк О.М., Головіна О.І.
Аудит систем управління якістю підприємств сфери інжинірингу
Соломонова Л.В.
Сучасний стан фінансово-економічної безпекияк складовоїнаціональної безпеки України