Випуск 29/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Лопа Л.В.

Наукометричні дослідження в економіці
Цимбаленко Н.В.
Вдосконалення категоріального базису дослідження економічної безпеки ЗВО

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Громенкова С.В.
Конкурентоспроможність країн в умовах четвертої промислової революції: сучасні підходи до оцінювання та рекомендації для України
Коляда О.В., Данілкович Л.В.
Оцінка сучасного стану економіки Китаю
Ємельянов Є.О., Ніколаєв Ю.О.
Інституційні фактори оптимізації національної спеціалізації в умовах інформатизації міжнародних економічних відносин
Скоробогатова Н.Є., Корольова С.Г.
Науково-технічне співробітництво України та Китаю в контексті індустрії 4.0
Герасимчук В.В., Плахотник Я.Д.
Міжнародні економічні відносини Греції та України
Юр'єва П.Б.
Зовнішня торгівля країни в умовах глобальних трансформацій: аналітичний інструментарій

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Великий Ю.В., Нетудихата К.Л.
Формування інноваційної моделі розвитку регіональної економіки
Вольська Л.Л.
Аналіз сучасного стану агропромислового комплексу Вінниччини
Голей Ю.М.
Прискорення розвитку виробництва об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури України
Данчевська І.Р.
Тенденції та проблеми розвитку туризму в Україні на сучасному етапі
Недбалюк О.П.
Методологічні аспекти програмування просторового розвитку в умовах євроінтеграції
Паламаренко Я.В.
Концептуальні засади формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України
Батракова Т.І., Рєпка К.Р.
Сучасний стан кон’юнктури фінансового ринку України
Yatsiuk Oleh
Management in the higher education system: us experience

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Берест М.М.
Формування комплексу антикризових заходів суб’єкта господарювання
Боліла С.Ю., Осадчук І.В.
Підвищення ефективності функціонування птахівничого підкомплексу херсонської області на кластерних засадах
Бурбело О.А., Носкова С.А., Бурбело С.О.
Конвергенція концепцій економічної безпеки та антикризового управління підприємством
Велика О.Ю.
Особливості класифікації чинників зовнішнього середовища підприємства
Ковальчук В.Г., Гриженко А.С.
Сучасні персонал-технології у системі управління персоналом банку
Гук О.В., Манаєнко І.М.
Венчурне інвестування стартап-проекту на різних етапах його розвитку
Давидова О.Ю.
Сучасний стан розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства України
Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., Лесько Т.В.
Вплив інновацій на розвиток підприємств
Дуднєва Ю.Е., Гусаров О.О., Обидєннова Т.С.
Стратегічне управління клієнтоорієнтованістю організацій сфери послуг
Захарчин Г.М., Склярук Т.В., Андрусів С.В.
Інноваційний конфлікт: особливості прояву у системі менеджменту
Кабанець І.А.
Стратегічна роль особистої відповідальності персоналу у формуванні додаткового продукту
Клочко В.М., Майстренко Д.О.
Основи розроблення системи управління цінністю на підприємстві
Коюда В.О.
Формування та використання конкурентного потенціалу підприємства
Крет І.З., Петрушка Т.О., Гавриляк А.С.
Виробничі ресурси як один із чинників оцінювання економічного розвитку промислового підприємства
Латишева О.В., Карлаш Ю.Д.
Сутність та особливості впровадження моделей бізнес-процесів у системі управління на підприємствах в Україні
Лисенко В.В., Лисенко В.П., Бутенко Т.А.
Організація ефективної моделі управління якістю послуг підприємств сфери гостинності та туризму
Ліпич Л.Г., Кушнір М.А., Хілуха О.А.
Гнучкість стратегії управління людськими ресурсами бізнес-структур в умовах глобалізації
Ломовських Л.О., Єфремова Н.О., Ковальова О.В.
Стратегічне управління конкурентоспроможністю виробничо-комерційної діяльності суб’єктів аграрного підприємництва
Максимова Ю.О., Фудім Т.О., Шевченко А.Ю.
Сучасні інформаційні технології як перспективні засоби розвитку банків України
Марчук О.О.
Маркетингова стратегія залучення та утримання споживачів
Myronova O.M.
Features of marketing activity in the smartphone market
Ольшанський О.В., Ключарьов В.М.
Функціональні аспекти управління бізнес-процесами підприємств торгівлі
Пасько М.І.
Марочний капітал у структурі маркетингових інтелектуальних активів підприємства
Пеняк Ю.С., Мосьпан О.Д.
Антикризове управління як засіб оптимізації дебіторської заборгованості
Петровська С.І.
Вплив автомобілізації населення на зміст оцінювання якості міських пасажирських перевезень
Подольчак Н.Ю., Данилович-Кропивницька М.Л., Дорош І.М.
Система мотивації як інструмент забезпечення стресостійкості персоналу публічних установ
Прокопець Л.В., Малиш Л.Б., Аміхалакіоає І.Г.
Бізнес-планування у сфері підприємництва: проблеми та перспективи
Бугай В.З., Рудь Л.М.
Стратегічне планування підприємств машинобудування
Світлична В.Ю., Рубанка В.М., Гузеватенко А.В.
Актуальні питання сутності контролінгу та застосування його інструментів вітчизняними підприємствами
Селюченко Н.Є., Данилович Т.Б.
Сталий розвиток підприємства як необхідна умова успішного функціонування бізнесу та його взаємозв’язок зі сталим розвитком соціально-економічних систем вищого рівня
Сотник М.І., Янчук Т.В.
Товарна інноваційна політика підприємства харчової промисловості
Сукрушева Г.О.
Теоретичні основи побудови антикризової стратегії підприємства
Шабатура Т.С.
Формування економічного потенціалу підприємств у контексті комплементарного підходу
Шквиря Н.О.
Обґрунтування вибору маркетингової стратегії молокопереробного підприємства
Шумкова О.В., Корнієнко Я.С.
Особливості визначення конкурентних переваг продукції сільськогосподарського підприємства
Чубка О.М., Ярмошук А.Ю.
Стан та проблеми розвитку суб’єктів підприємництва в Україні

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Гавадзин Н.О.
Напрями активізації інвестиційної політики об`єднаних територіальних громад
Danyleychuk R.B.
Local resources management under conditions of decentralization
Кудріна О.Ю.
Вжиття заходів енергозбереження у громадах регіонів України
Лещух І.В.
Оцінювання потенціалу бізнесу міст обласного значення львівської області
Руда Л.П., Адлер О.О., Соломонюк І.Л.
Стан та перспективи розвитку ринку праці у вінницькій області
Шапошников К.С.
Роль і значення інформаційно-аналітичного забезпечення в системі регіонального менеджменту

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Бойчук Н.Я., Місяйло О.В.
Перспективи раціонального використання відходів в Україні: економічний та екологічний аспекти

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Новикова І.В., Тур О.М.
Е-демократія як форма політичної комунікації в інформаційному просторі України
Павлюк Т.І.
Особливості пенсійної системи в Україні та країнах Європи
Романовська Ю.А., Плахтій В.Г.
Досвід Швеції у реформуванні медичного страхування в Україні
Хитра О.В., Улицька І.Є.
Формування системи менеджменту умов праці на підприємствах України в контексті дотримання трудових стандартів міжнародної організації праці
Челядінова Н.Г., Мирошниченко Ю.В., Жердєв М.Д.
Теоретичні підходи до формування моделі кадрового менеджменту в Україні

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Алескерова Ю.В., Астапкевич А.О.
Фінансовий контроль за страховими компаніями
Вербіцька І.І.
Реформування системи державного пенсійного страхування: вітчизняні реалії та міжнародний досвід
Виклюк М.І., Пісний Б.М., Петлін І.В.
Концептуальні засади формування механізму антикризового фінансового управління підприємством
Голодна А.С., Бухтіарова А.Г.
Правові основи фінансового моніторингу в Україні
Городецька Т.Е., Пантелеєва А.М.
Майнові податки як компонент доходів місцевих бюджетів
Кміть В.М., Дорохіна А.Ю.
Податкова політика та особливості її формування в Україні
Лепьохін О.В., Бехтер Л.А.
Дефініційна характеристика складових фінансової безпеки держави
Марина А.С., Рябчикова Д.А., Тур Н.В.
Діагностика криз в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства
Полтініна О.П.
Формування стратегічних напрямів управління фінансовою безпекою підприємств тютюнової галузі України
Ревенко О.В.
Стратегічні аспекти митного та податкового регулювання
Рекуненко І.І., Відменко Ю.В.
Розвиток страхового ринку в умовах мінливості економічного середовища України
Роледерс В.В.
Множинний дискримінантний аналіз кредитоспроможності суб’єкта господарювання
Янковська В.А., Косарєва І.П., Романюк Ю. А.
Основні напрями покращення організації ефективної системи грошових розрахунків підприємства
Городецька Т.Е., Стеценко Т.В., Рекун Д.О.
Субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад: стан, проблеми та перспективи використання
Ткаченко О.І.
Деякі аспекти діяльності банків в Україні
Фуфалько І.Ю.
Інвестиційна діяльність населення та фінансові механізми її реалізації
Ярошевич Н.Б., Сватюк О.Р., Коць О.О.
Галузеві особливості моделей кредитної політики суб’єктів підприємницької діяльності в Україні

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Годнюк І.В., Шубенко І.А.
Сучасні підходи до розкриття інформації про інтелектуальний капітал та його відображення у звітності
Гончар В.П., Чеховський С.О.
Облік і контроль використання фінансових ресурсів у бюджетних установах
Гриценко О.І., Горохова В.М.
Актуальні питання аналізу витрат на якість обслуговування
Урусова З.П., Калінчук В.В.
Аспекти корпоративної соціальної відповідальності у процесі вирощування поточних біологічних активів рослинництва
Комірна О.В., Міняйло В.П., Нежива М.О.
Процедурний підхід до аудиту інвестиційної нерухомості
Крупельницька І.Г., Ковальчук С.П., Гладій І.О.
Базис формування проекту соціального аудиту витрат на осіб, що потребують соціального захисту та допомоги
Лобачева І.Ф., Любчак І.С.
Аналіз місцевих податків і зборів та їх роль у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів
Островерха Р.Е.
Облік витрат: проблеми та шляхи їх вирішення
Плікус І.Й., Осадча О.О., Жукова Т.А.
Розвиток професії «бухгалтер» в умовах цифрової адженди: емпіричні дослідження щодо майбутнього професії
Свічкар Н.М.
Використання сучасних методів стратегічного аналізу для підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства
Семенець А.О., Потапова Н.О., Конотоп К.О.
Деякі особливості організації внутрішнього аудиту кредитних операцій на підприємствах
Сторожук Т.М., Блищик Л.В.
Особливості відображення необоротних активів у балансі за національними та міжнародними стандартами
Тимрієнко І.Ю., Марчук М.В., Мусійчук А.В.
Удосконалення системи управління ризиками як складової частини організації та проведення митного постаудиту
Шевченко Л.Я.
Комплексна методика бухгалтерського обліку ресурсного потенціалу в інтегрованій КІСК
Шум М.А., Доровськой О.Ф., Чуприна С.М.
Деякі аспекти складання та аналізу фінансової звітності підприємства в сучасних умовах

 

РОЗДІЛ 10. СТАТИСТИКА
Аксьонова І.В.
Статистичний аналіз диференціації доходів та рівня життя населення України: регіональний аспект

 

РОЗДІЛ 11. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Бугай В.З., Конєв В.В.
Ентропійний аналіз як метод оцінки рівня невизначеності під час дослідження руху грошових коштів на підприємстві
Гриценко К.Г., Посканна А.М.
Формалізація оцінювання ефективності діяльності відділень банку на основі теорії нечітких множин
Бабенко К.Є.
Кваліметричне оцінювання рівня реалізації стратегії економічного розвитку територій

 

РОЗДІЛ 12. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Грабчук О.М.
Рецензія на монографію Стащук О.В. «Актуальне дослідження фінансової безпеки акціонерних товариств»