Випуск 27/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Венгерська Н.С., Бурлакова К.В.

Компоненти та фактори туристичної привабливості України в контексті світового досвіду
Гричкоєдова М.В., Манафли Айдин Азер огли, Вагабов назім Азад огли
Конкурентні перевaги як основний склaдник конкурентоспроможності компанії
Krasnoded T.L., Bakina T.V.
Modern development trends of Ukrainian foreign trade
Шикіна О.В., Гончаренко Я.Є., Козловський Р.С.
Динаміка показників міжнародного туризму

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Біла І.С., Іллічова Е.І.
Стан розвитку державно-приватного партнерства в Україні
Haltsova O.L.
Features of strategic planning of investment activities of food industry enterprises
Савіна Н.Б., Криворучко О.П.
Розвиток транспортно-логістичної системи України
Крикун О.О., Нескородєв С.М.
Публічне управління та адміністрування в умовах соціально-орієнтованої економіки
Малинка К.С., Поліщук С.В.
Проблеми функціонування трансфертного ціноутворення в Україні та напрямки його удосконалення в умовах невизначеності економіки
Осіпова Л.В., Паламарчук І.А.
Аналіз державного фінансування соціального захисту пенсіонерів в умовах децентралізації
Сіренко К.Ю.
Інноваційна інфраструктура як головна рушійна сила в розвитку інновацій
Тараненко І.В., Задоя М.В., Прибиткова Ю.М.
Використання маркетингових інструментів просування санаторно-курортних послу
Федевич Л.С., Ливдар М.В., Жирнова А.О.
Глобалізація інноваційної сфери економіки в Україні: плюси та мінуси
Широков М.А.
Використання та збереження водних ресурсів у контексті забезпечення продовольчої безпеки

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Акименко О.Ю., Жолобецька М.Б.
Гармонізація інтересів зацікавлених сторін та підприємств теплопостачання як передумова забезпечення сталого розвитку
Андрущенко Н.О.
Управління бізнес-процесами підприємства: сутність та класифікація
Микитюк О.П., Бенівська К.М.
Особливості девелоперських послуг на ринку франчайзингу України
Винничук Р.О., Юрченко Г.М.
Особливості управління інклюзивними колективами в організації
Воліков В.В., Баркова К.О.
Системна модернізація організаційної культури у житлово-комунальній сфері в стратегічному контексті
Вороніна В.Л.
Оцінка результатів управління господарською діяльністю торговельних підприємств України
Жалінська І.В., Кушнір С.О.
Особливості формування конкурентоспроможності малих підприємств в Україні
Закревська Л.М.
Сучасні тенденції та перспективи розвитку підприємств спиртової галузі України
Захарчин Р.М.
Основні аспекти інтелектуального підприємництва в умовах інноваційного розвитку
Іваницька С.Б., Ушакова Ю.С.
Стан і тенденції розвитку підприємництва в Україні в сучасних умовах
Коваленко Н.В., Євтушок Н.В.
Сутність собівартості та шляхи її зниження
Кравчук Н.М., Давиденко П.А.
Ефективність використання потенціалу авіапідприємства: процесний підхід
Кузьо Н.Є., Косар Н.С., Дуднік Б.Е.
Корпоративна соціальна відповідальність у формуванні позитивного іміджу кондитерського підприємства на ринку
Сагер Л.Ю., Лазоренко В.Є.
Порівняльна характеристика підприємств роздрібної торгівлі з позиції ефективності використання інструментів мерчандайзингу
Лишенко М.О.
Аналіз економічної ефективності вирощування овочів в Україні
Маковоз О.С.
Аналіз структури економічної безпеки підприємств аграрного сектора України
Мокляк М.В., Сафонов М.С., Максименко Є.М.
Аналіз методів формування асортиментної політики торгового підприємства
Овсак О.П., Ушенко Н.В., Швець В.В.
Інструментарій проведення операційної реструктуризації авіакомпанії
Сімкова Т.О., Зозуля І.М.
Система забезпечення конкурентоспроможності транспортних підприємств
Степаненко О.Б.
Теоретична сутність економічної безпеки підприємства
Терлецька Ю.О., Каравчук К.В., Миколишин Ю.О.
Чинники забезпечення ефективності механізму управління сучасним підприємством

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Цімболинець Г.І.
Економічні диспропорції та нові тенденції трудової міграції

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Патока І.В.
Методичні підходи до екосистемного визначення збитків на місцевому рівні

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Бєляєва С.С.
Теоретико-методологічні засади експериментальної перевірки методики формування творчих умінь у майбутніх фахівців сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу
Богінська Л.О., Прокопенко Н.І.
Розвиток земельної реформи як складника аграрної політики України
Букацелі А.В.
Творчі стартапи як осередок креативного підприємництва ХХІ століття

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Борисюк О.В.
Пріоритети розвитку інтернет-страхування в умовах фінансових викликів
Алескерова Ю.В., Бусько І.М.
Управління фінансовими потоками страхової компанії
Вдовенко Л.О.
Депозитна політика банку як основа забезпечення стійкості та надійності ресурсної бази
Гайдаржийська О.М., Рибак О.М., Василенко В.В.
Шляхи підвищення якості депозитного портфелю комерційного банку
Іршак О.С.
Особливості податку на прибуток та його вплив на розвиток банківських установ в Україні
Кучеркова С.О.
Окремі аспекти щодо податкового навантаження
Майборода О.Є., Сукрушева Г.О., Кривобогова І.О.
Сучасні підходи до визначення капіталу та власного капіталу підприємства
Меренкова Л.О.
Сутність, методи та проблеми управління зовнішнім державним боргом України
Надієвець Л.М.
Імплементація зарубіжного досвіду функціонування кредитних спілок у кооперативному секторі національної економіки
Павленко Т.В., Дученко М.М.
Регулювання криптовалют: досвід ЄС
Руденко В.В.
Сучасний стан фінансового забезпечення освіти в Україні
Рущишин Н.М., Мединська Т.В., Лихна С.П.
Трансформація банківського сектору національної економіки в умовах сучасних викликів
Томашук І.О., Терещук С.М., Салькова І.Ю.
Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю підприємства
Чемчикаленко Р.А., Сукрушева Г.О., Ткаченко А.Ю.
Теоретичні основи управління фінансовим станом підприємства

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Костишин Н.С., Ковальчук Ю.П.
Загальні основи аудиту малоцінних активів
Полуденна Л.В.
Фактичний контроль як передумова економічної ефективності лісових господарств
Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В.
Напрями аналізу фінансової стійкості суб’єктів державного сектору

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Геселева Н.В., Новик А.С.
Тенденції витрат на оборону у протистоянні Росія-Україна (за моделлю гонки озброєнь Річардсона)
Ліпський В.В.
Методика багатокритеріальної оцінки виробничого потенціалу морських портів України
Фісуненко П.А.
Передумови забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємства та їх взаємозв’язок