Випуск 28/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Підопригора Л.А.
Державний сектор економіки у нагромадженні національного людського капіталу

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Білоус С.В., Масюк Ю.О., Красько А.Б.
Економічні та ресурсні аспекти розвитку фестивального туризму на території України
Резяпов К.І.
Проблеми мегарегулювання фінансового ринку України
Стадник Г.В., Радіонова Л.О.
Модель управління малим містом України: виклики сучасності
Стрілець В.Ю.
Сучасний стан інфраструктури державного забезпечення розвитку малого підприємництва України
Удовиченко С.М.
Роль трансферу технологій в інноваційному розвитку економіки

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Антипцева О.Ю., Гусаров О.О., Дуднєва Ю.Е.
Маркетинг як ключовий складник управління інтеграцією споживачів в інноваційний процес на підприємстві
Балановська Т.І., Гогуля О.П.
Розвиток підприємництва на сільських територіях: можливості та загрози
Гнатишин Л.Б.
Трансформація землекористування фермерських господарств
Гурбик Ю.Ю., Біляєв С.С., Литвинчук К.С.
Сутність та особливості інвестиційної діяльності підприємства
Дейнега О.В.
Організація інформаційних потоків ланцюга поставок інвестиційних товарів на ринку В2В
Довбня С.Б., Письменна О.О., Найдовська А.О.
Сучасний стан та стратегія розвитку підприємств-виробників феросплавної продукції
Бойківська Г.М., Дончак Л.Г.
Механізм формування кадрового потенціалу підприємства
Ільченко В.Ю., Петровська С.І.
Якість – складова споживчої цінності послуги>
Іпполітова І.Я., Селезньова Г.О.
Стратегічні партнерства підприємств як напрям їхнього зовнішнього розвитку
Коленда Н.В., Матвійчук Н.М.
Поняття комерційної безпеки підприємства та методика визначення її рівня
Компанець К.А., Литвишко Л.О., Гурч Л.М.
Інформаційна система стратегічного маркетингу підприємства сфери послуг
Косовська В.В.
Роль енергетичного напряму трансферної системи у покращенні економічних показників підприємства
Макаренко Н.О., Мироненко О.О.
Логістичні стратегії аграрних підприємств: принципи формування і реалізації
Моргун В.В., Васюта В.Б.
Заходи оптимізації ціноутворення на підприємстві
Осадчук І.В., Боліла С.Ю.
«Зелене» логістичне управління сімейними фермерськими господарствами України
Панасюк В.М.
Концептуальні підходи до формування економічної політики небанківських фінансових установ
Попик М.М.
Якість як визначальний фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного господарства
Продіус Ю.І., Біюк В.А.
Концептуальні підходи до формування інтелектуального капіталу в сучасному світі
Стратійчук В.М.
Особливості ідентифікації та оцінювання впливу ризиків на реалізацію стратегії управління оборотними активами підприємства торгівлі
Турчіна С.Г., Дашутіна Л.О., Оношко О.С.
Особливості менеджменту персоналу в підприємствах – суб'єктах ЗЕД 174
Фархшатова О.В.
Управління розвитком венчурного підприємництва як каталізатор інноваційної діяльності в Україні
Фімяр С.В., Шпильовий В.А.
Концептуальні основи оцінювання підприємницьких ризиків
Штангрет А.М., Караїм М.М., Штангрет І.А.
Стратегічний контролінг у системі фінансової безпеки підприємства

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Метіль Т.К.
Концептуальні підходи до організаційно-економічного механізму формування регіонального комплексу маркетингу
інновацій
Поколодна М.М., Писарева І.В.
Розвиток туристської інфраструктури: регіональний аспект

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ковінько О.М., Середницька Л.П.
Формування заходів впливу на споживача засобами інноваційного пакування
Сенишин О.С.
Напрями вдосконалення процесу розроблення та реалізації державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні: світовий досвід розвинутих країн
Хаврова К.С., Плужнікова Л.М.
Визначення поняття «екологічна економіка»

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Шильнікова З.М., Матушкіна М.В.
Управління діловою кар’єрою персоналу організацій у сучасних умовах

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Алескерова Ю.В., Лучкань В.С.
Депозитна політика банків України
Богма О.С., Болдуєва О.В.
Обґрунтування складників інтегративної наукової методології дослідження категорії «бюджетна безпека»
Валюх А.В., Зайцев О.В.
Аналіз та напрями поліпшення фінансового стану підприємств України
Волкова О.Г.
Фіскальна ефективність місцевого оподаткування в Україні
Городецька Т.Е., Лень Д.М.
Фіскальні ризики формування доходів місцевих бюджетів
Коваленко В.В., Сергєєва О.С.
Заощадження населення у забезпеченні фінансових ресурсів банків
Кононенко Г.І.
Страховий ринок україни: аналіз та перспективи
Морозова Д.А., Косарєва І.П.
Систематизація підходів до аналізу грошових потоків підприємства
Нетудихата К.Л., Жукова В.Є.
Фінансова безпека підприємств: сутність, оцінка, фактори впливу на її рівень
Алескерова Ю.В., Онуфрієць Т.С.
Фінансовий менеджмент страхових компаній
Садура О.Б., Агрес О.Г., Томашевський Ю.М.
Розвиток лізингу та його перспективи в агропромисловому комплексі України
Слободянюк Н.О., Юнацький М.О., Шелевер А.М.
Аналіз активів та шляхи вдосконалення кредитної діяльності комерційних банків на прикладі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Фурсова В.А.
Удосконалення методики оцінювання рівня фінансової безпеки банківських установ

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Гудзь Н.В.
Концептуальні моделі формування фінансових результатів відповідно до МСФЗ, директиви ЄС та НСБО
Гура Н.О., Данильченко Т.А.
Особливості обліку й оподаткування кредитів від нерезидентів
Калініченко З.Д.
Особливості використання форм документального забезпечення трансфертного ціноутворення
Романькова О.М.
Аналіз бартерних операцій зовнішньоекономічної діяльності України та їх облік
Титенко Л.В., Богдан С.В.
Аналітичний інструментарій управління ризиками податкового консультування
Томчук О.Ф.
Звітність про рух грошових коштів як елемент інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства
Шевчук Л.П., Дончевський Б.В., Войтович Н.С.
Система Е-аудиту ДФС України – нова форма податкового контролю оплати праці
Шепель І.В.
Особливості відображення в обліковій політиці нарахувань забезпечень

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Поздняков Ю.В., Лапішко М.Л.
Вплив динаміки зміни вартості бренду на показники його зносу
Kolenko V.V., Nakonechna V.I., Anosova Yu.P.
The mathematical models and methods of commercial information protection usage in the business environment
Папаіка О.О., Рудь М.М.
Перспективи економічного розвитку України на основі застосування інструментів податкового регулювання
Худолей В.Ю.
Підвищення ефективності управління нафтовидобувними підприємствами в умовах розробки родовищ із важкодобувними запасами
Філиппова С.В., Малін О.Л.
Методологічна компонента регулювання розвитку державно-приватного партнерства в умовах інформаційно-інноваційної економіки та сталого розвитку
Артюхов А.Є.
Ринок освітніх та наукових послуг: якість освітияк основа розвитку підприємницького університету