Випуск 33/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Баєва О.І.
Теоретичні основи формування поняття «власність»: історичні аспекти основних положень та системний аналіз
Боднарчук Т.Л.
Становлення та розвиток біржової торгівлі в Україні: ретроспективний аналіз вітчизняного досвіду
Городняк І.В., Терендій А.Б.
Порівняльний аналіз споживання домогосподарств України та країн Євросоюзу
Масько А.М.
Реформування залізничного транспорту в Україні

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Єрьоміна М.О., Тройнікова O.М., Сапронова О.М.
Аналіз міжнародного досвіду розвитку високошвидкісних залізничних перевезень та питання його впровадження в Україні
Pugachevska K.S., Pugachevska K.Yo.
Genesis of import substitution theories of open economies

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Апостолюк О.З.
Державна інформаційна політика як стратегічна ціль України
Безуглий І.В.
Перспективні напрями розроблення стартапів у туризмі
Гаража О.П.
Рефреймінг теорії розподілу в земельній економіці
Горбаченко С.А.
Шляхи інноваційного розвитку туристично-рекреаційного сегменту морегосподарського комплексу
Дергалюк Б.В.
Індустріальні та постіндустріальні ознаки структурних трансформацій національних економічних систем
Зайченко В.В.
Зарубіжний досвід забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки: висновки для України
Іванишин В.В., Печенюк А.П.
Теоретико-методичні аспекти розвитку центрів сільського зеленого туризму
Максимова О.С., Темченко Г.В., Бондарчук О.М.
Дослідження сутності, місця та ролі логістичної системи України у світі
Мостова А.Д.
Інформаційне забезпечення моніторингу продовольчої безпеки
Овчиннікова В.О., Пашинський С.А.
Стратегічне управління знаннями на підприємстві
Урба С.І.
Реалізація експортного потенціалу аграрного сектору в системі зовнішньоекономічної безпеки України
Філіпова Н.В., Старченко Г.В.
Державно-приватне партнерство як фінансовий механізм забезпечення інноваційного розвитку національної економіки
Sheiko I.A., Storozhenko O.V.
Economic and social reforms in Ukraine: challengers for governance

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Алескерова Ю.В., Васалатій І.В.
Удосконалення системи управління фінансовою стійкістю підприємств
Боровик М.В.
Влияние внешних и внутренних факторов на состояние развития высших учебных заведений в Украине
Гевко В.Л.
Механізм управління організаційною культурою підприємств мережевих структур: системний підхід
Гнатишин Л.Б.
Тенденції галузі свинарства в організаційній структурі аграрного виробництва
Дейнека О.Г., Волобуєв В.В., Канна Ламія
Удосконалення логістичного менеджменту в умовах економічних перетворень
Зоря О.П.
Теоретико-методологічні засади формування стратегії розвитку аграрних підприємств
Котис Н.В., Ціщик Р.В.
Аналіз доцільності запровадження логістичного менеджменту в діяльність закладів охорони здоров’я
Лохман Н.В.
Семантичний аналіз управління інноваційним потенціалом підприємств
Матвієнко Р.О.
Прийняття управлінських рішень на основі даних аналізу фінансового стану господарюючого суб’єкта
Матросова Л.М.
Розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) бізнесу в Україні
Мельник А.О., Петренко Н.В.
Трансформація сутності та значення прибутку вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання
Нєнно І.М., Рудінська О.В., Бушняк Т.І.
Сучасні тенденції класифікації послуг та інноваційного розвитку готельних підприємств
Овчиннікова В.О., Скосарєва М.Ю.
Формування системи управління якістю на залізничному транспорті
Скрипко Т.О., Глушко І.А.
Інновації в діяльності туристичної фірми
Смигур В. С.
Місце сімейних фірм у системі національної економіки України
Стец І.І.
Ідентифікація бізнес-процесів підприємства
Овчиннікова В.О., Тарасенко А.О.
Ключові аспекти виробничого менеджменту

 

РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Дядик Т.В.
Необхідність HR-маркетингу на сучасному ринку праці
Хитра О. В.
Синергетичні засади формування системи ефективного тайм-менеджменту на підприємстві

 

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Алескерова Ю.В., Червань О.Г.
Управління капіталом підприємства
Городецька Т.Е., Пантелеєва А.М.
Майнові податки як компонент доходів місцевих бюджетів
Жаворонок А.В., Грубляк О.М., Блауш В.Ю.
Моделювання оцінки конкурентоспроможності банківських послуг
Nikitina Alina, Karpenko Maria, Kirichenko Karina
Main essence and structure of financial market under the financial globalization conditions
Кондрат І.Ю., Драла Р.І.
Портфельний менеджмент криптовалют
Минц А.Ю., Лактионова О.Е.
Корреляционный анализ в системе мониторинга процесса налогового управления субъектами хозяйствования
Рудика В.І., Шпірна Д.С.
Формування системи фінансового планування і прогнозування на підприємстві
Татарин Н.Б., Борис О.М.
Напрями вдосконалення державного регулювання на фінансовому ринку України
Рудика В.І., Чемчикаленко Р.А., Компанієць А.О.
Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства
Чемчикаленко Р.А., Смолякова А.А.
Напрями підвищення ефективності управління рентабельністю підприємства (на прикладі підприємств торгівлі)
Янковська В.А., Гончарова Д.О.
Основні умови інвестиційної привабливості українських підприємств

 

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Костюченко В.М., Малиновська А.М., Мамонова А.В.
Бухгалтерський облік криптовалют
Откаленко О.М.
Основні аспекти облікової політики суб’єктів державного сектору

 

РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Бойчук М.В., Маханець Л.Л.
Моделювання оптимального розвитку узагальненої динамічної міжгалузевої економіки фоннейманівського типу
Гафіяк А.М., Бородіна О.О., Альошин С.П.
Система формування професійної компетентності майбутніх ІТ-фахівців у закладах вищої освіти
Дука А.П.
Загальні тенденції розвитку суб’єктів малого бізнесу в національній економіці
Покатаєва О.В., Костюк М.Г.
Використання інформаційних технологій у плануванні ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах
Гуцалюк О.М., Головіна О.І., Козловцева В.А.
Формування інноваційноїінфраструктуринаціональноїекономікив умовах глобалізаціїта інтеграції