Випуск 30/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Drobchak A.L., Yushchenko V.V.

Migration of Ukrainians as a factor of globalization in the development of the country
Дячкіна А.С.
Особливості використання коучингу як нового методу управління персоналом на вітчизняних підприємствах України

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Батракова Т.І., Гайдай І.О.
Розвиток міжнародного бізнесу в умовах глобалізації
Медведкин Т.С., Медведкина Е.А.
Эмпирический анализ международного рынка высокотехнологичной продукции

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Безуглий І.В.
Сучасні тенденції розвитку інновацій в туризмі
Демченко К.І.
Порівняльний аналіз систем пенсійного забезпечення України та різних країн світу
Єрфорт І.Ю., Єрфорт Ю.О.
Програма розвитку smart-промисловості Нідерландів
Колокольчикова І.В.
Сучасні реалії споживання плодово-ягідної продукції на півдні України
Кривень О.В.
Світовий досвід залучення інвестицій в рекреаційно-туристичну сферу: можливості використання в Україні
Підгірна В.Н., Чубрей О.С.
Реформування української економіки в умовах кризи
Самойленко І.О.
Управління національним господарством у контексті енергоефективної моделі економіки країни
Стефанишин Л.С.
Теоретико-методичні основи стратегічного управління закладом охорони здоров’я
Топольницька Т.Б.
Концептуальні положення вдосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств цементної галузі

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Безсмертна О.В., Білоконь Т.М., Шварц І.В.
Соціальне підприємництво: особливості та можливості створення в Україні
Бугай В.З., Бай С.О.
Стратегічне управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств
Гнатенко Є.П.
Теоретико-методичні основи аналітичної діагностики обсягу реалізації продукції підприємства
Дахнова О.Є.
Оцінка стану макроекономічної безпеки України
Дейнека О.Г., Бугай В.С., Нестеренко А.С.
Менеджмент залізничної галузі України в умовах реформування
Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., Тямушева В.М.
Інноваційні технології в управлінні людським капіталом
Івашків Т.С.
Оцінка економічної ефективності використання зернозбиральних комбайнів
Ігнатенко М.М., Рунчева Н.В., Бритвєнко А.С.
Здійснення маркетингових і виробничих стратегій аграрних підприємств на основі концентрації й раціонального використання земельних ресурсів
Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С.
Методичний підхід до аналізу і задоволення інтересів суб’єктів інноваційної діяльності організації в умовах їх імовірнісної оцінки
Квілінський О.С.
Контроль під час розподілення об’єктів автоматизації виробництва в умовах інформаційної економіки
Клочко В.М., Труфанова Л.О.
Стратегічне управління в сучасних умовах конкурентних ринків
Кожухівська Р.Б.
Проектування управлінської діяльності готельно-ресторанних закладів на принципах орієнтованості на клієнта
Крет І.З., Петрушка Т.О., Товкан О.Е.
Теоретичні аспекти ресурсозбереження у житлово-комунальному господарстві: застосування та його доцільність
Ляхович Л.А.
Інноваційна діяльність підприємств та фактори її активізації
Насібова О.В., Івашкевич І.О.
Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства
Новик І.В.
Менеджмент безпеки як невід’ємний складник інтегрованої системи менеджменту підприємства
Парфьонова А.О., Тєшева Л.В.
Удосконалення управління виробничим потенціалом підприємства засобами краудсорсингу
Пурденко О.А.
Прагматика інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва
Романчукевич М.Й., Баран Р.Я.
Особливості сучасного підбору персоналу як інструменту підвищення конкурентоспроможності підприємства
Рудківський О.А., Гонгало Ю.В.
Проблеми та шляхи розвитку логістичної системи підприємства
Соколюк К.Ю., Ліпковська К.А., Березюк В.О.
Значення і вплив сучасних інформаційних технологій на розвиток банківського маркетингу
Стасюк А.В., Сосенкова К.Р., Заволока Л.О.
Удосконалення функціонування ринку перестрахування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (2015–2017 рр.)
Толок П.О.
Взаємодія підприємств оборонної галузі України із суб’єктами зовнішнього середовища: контекст фінансової безпеки
Федорова Т.В., Прищепа А.В.
Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах
Афенченко Г.В., Шумлянська Н.В.
Система маркетингових комунікацій у туроператорській діяльності

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Аведян Л.Й.
Теоретико-практичні аспекти забезпечення інноваційного та людського розвитку як основи реалізації регіональної економічної політики
Богдан Н.М., Рябєв А.А.
Готельне господарство як інфраструктурна складова туристичної привабливості регіонів України
Боднарук І.Р.
Роль людського потенціалу у забезпеченні інноваційного розвитку Івано-Франківської області
Drobchak A.L., Nepomniesha H.A., Gabitova L.A.
Competitiveness of Ukraine’s transport infrastructure
Корнілова Н. В.
Концептуальні засади функціонування мережі «Українська гостинна садиба» як організаційної форми спеціалізованого туризму
Коротя М.І.
Організаційно-економічні особливості функціонування газотранспортних підприємств в регіонах України
Кулик Т.П.
Ефективність системи енергоменеджменту на муніципальному рівні
Мельник В.І.
Аналіз сучасного стану фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України
Микитюк Н.Є.
Дослідження тенденцій формування та використання інтелектуального капіталу в Україні
Пушкар Т.А., Козіна К.Г.
Оцінка та прогнозування розвитку регіональних ринків вантажних автотранпортних перевезень
Фрей Л.В.
Шляхи вдосконалення соціально-економічного розвитку суб’єктів регіонального туризму
Шумська Г.М.
Практичні аспекти проведення аналізу економічного розвитку регіону для здійснення сучасної регіональної економічної політики в Україні

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Малюк О.С., Гончарук О.В.
Аналіз використання водних ресурсів в Україні та напрями підвищення його ефективності

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Гернего Ю.О., Василишена Т.В.
Реальний прогрес та стандарти людського розвитку країн Європи
Drobchak A.L., Korop A.O., Asaulenko V.V.
Youth migration from Ukraine. Causes, factors and possible consequences
Шмиголь Н.Н., Урусова З.П., Танковський М.В.
Вдосконалення корпоративної соціальної відповідальності українських компаній

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Абрамова А.С.
Діджиталізація як інструмент удосконалення кредитування малого та середнього бізнесу в Україні
Дребот Н.П., Білокриницька М.С.
Ситуаційний аналіз діяльності АТ «Кредобанк» на основі SWOT-аналізу
Болдуєва О.В., Болдуєв М.В.
Теоретичні аспекти визначення принципів організації податкових відносин в Україні
Великий Ю.М., Гладких М.М.
Аналіз оптимальності структури капіталу підприємства
Городецька Т.Е., Андрієнко Ю.С.
Сучасні форми прямого оподаткування
Городецька Т.Е., Шевченко Д.С.
Державний фонд регіонального розвитку в економічному та соціальному розвитку адміністративно-територіальних одиниць
Дахнова О.Є., Каплата Н.В.
Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні
Лобачева І.Ф., Плахтій В.Г.
Конкуренція в банківському секторі Швеції
Майборода О.В., Єфіменко О.М.
Деякі аспекти управління активами підприємства в сучасних умовах
Макуха С.М., Малєєва Р.П.
Деякі особливості управління обіговими коштами підприємства
Пєнська І.О., Янковська В.А., Пилипенко Р.В.
Напрями формування оптимальної структури власного та позикового капіталу підприємств
Рудика В.І., Ндіайе Марі
Управління дебіторською заборгованістю як складник управління фінансовою діяльністю підприємства
Сердюков К.Г., Діакіте Моро
Види та методи фінансового планування і прогнозування підприємства
Тищенко В.В., Тищенко О.І.
Особливості стрес-тестування для банківської системи України
Хохлов М.П., Буга О.О.
Основні принципи управління прибутком підприємства
Щербань О.Д., Ноно Нгансоп Крістіан
Основні аспекти виявлення і попередження банкрутства підприємств
Ярема Я.Р., Браточенко О.О.
Аналіз податкового навантаження на ведення бізнесу в Україні
Яременко В.Г., Доровськой О.Ф., Можаітов В.С.
Деякі напрями стратегії формування оптимальної структури капіталу підприємства

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Гаркуша С.А.
Особливості зберігання, архівування та захисту інформації в процесі організації бухгалтерського обліку
Гончаренко О.О., Лук’янець О.В.
Розвиток організації техніки і технології ведення бухгалтерського обліку в небанківських фінансово-кредитних установах
Грищук С.В., Коротаєва І.Р., Любченко В.С.
Внутрішньогосподарський контроль: особливості, проблеми та шляхи їх вирішення
Загородна О.М., Серединська В.М., Панасюк В.М.
Аналітичне забезпечення маркетингової програми фінансової установи
Кудирко О.М.
Управління товарними операціями підприємств оптової торгівлі фармацевтичної галузі
Кемарська Л.Г., Лобас І.С.
Вдосконалення оплати праці та її обліку на вітчизняних підприємствах
Мелень О.В., Побережна Н.М., Стригуль Л.С.
Організація обліку операцій із цінними паперами власної емісії: теоретичні аспекти
Нездойминога О.Є., Красота О.Г.
Особливості внутрішнього аудиту грошових коштів підприємства
Панченко О.Д.
Теоретичне обґрунтування пріоритетності аналітичної функції управлінського обліку для прийняття управлінських рішень
Семенець А.О., Шум М.А., Брянцева Д.Є.
Деякі аспекти внутрішнього аудиту касових операцій на підприємствах
Розіт Т.В., Слюніна Т.Л.
Національні особливості застосування кодексу етики професійних бухгалтерів міжнародної федерації бухгалтерів
Фартушняк О.В.
Ідентифікація інвестиційної нерухомості в обліку за національними та міжнародними стандартами
Чуприна Л.В., Шаповал Я.О.
Проблеми розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах в Україні
Ярмолюк О.Ф., Шишка Р.С.
Удосконалення документального відображення операцій із земельними ресурсами

 

РОЗДІЛ 10. СТАТИСТИКА
Гриневич Л.В.
Статистичний аналіз дисбалансу професійного розподілу людського капіталу продуктивних сил регіону на основі його типізації
Степуріна С.О., Дериховська В.І.
Модель інтегрального статистичного оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України
Сьомченко В.В., Безнос Я.С.
Аналіз впливу євроінтеграції на систему соціального захисту в Україні

 

РОЗДІЛ 11. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Андрієнко В.М., Дубенчук Ю.О.
Моделювання світових фондових індексів
Гриценко К.Г.
Метод оцінювання рівня довіри клієнтів до страхової компанії з використанням нечітких множин
Ходико Д.І.
Роль мережевого ефекту у формуванні ринкової вартості криптовалют (на прикладі Bitcoin)

 

РОЗДІЛ 12. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Макара О.В.
Рецензія на монографію Стрішенця М.М., Павлової О.М., Павлова К.В. «Просте товарне виробництво і зародження мануфактур в Україні»