Випуск 34/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Микитась В.В.
Теоретичні аспекти формування ефективної економічної політики держави за сучасних умов
Хмель С.Н., Хмель В.И.
Устранение эксплуатации наемного труда

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Капітанець C.В.
Заходи правового та організаційного забезпечення міжвідомчої взаємодії під час контролю за діяльністю магазинів безмитної торгівлі
Шикіна О.В.
Міжнародна готельна індустрія макрорегіону Європи

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Гаража О.П.
Нові напрями та методи інституціонального управління и  земельними ресурсами
Назарова О.Ю., Чуприна О. А.
Підходи до методики оцінювання конкурентоспроможності продукції
Оглобліна В.О., Абубекерова А.З.
Пенсійне страхування в Україні: тенденції, проблеми та напрями оптимізації
Пакуліна А.А., Беліченко А.О., Пакуліна Г.С.
Регіональні програми як засіб ув'язки економічних, соціальних та екологічних цілей розвитку території
Сакун О.С.
Системні концепти реалізації інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бабич Д.В., Тюріна Д.М., Кібенко Я.Ю.
Розроблення планування в системі фінансового управління підприємством
Білан О.С.
Зарубіжний досвід соціальної відповідальності бізнесу та можливості його імплементації у вітчизняну практику
Бондарь Ю.А., Муминова Д.
Роль и значение коммерческой деятельности предприятий авиационной отрасли в условиях внешней экономики
Волохова І.В., Романова Н.В., Сухоборова Т.П.
Логістичні системи залізничного транспорту в умовах глобалізації
Гаркавый В.В.
Оценка эффективности управления деятельностью кооперативных предприятий
Грубяк С.В.
Дослідження особливостей формування організаційної культури підприємства
Дем’яненко Н.В., Заєць А.К.
Аналіз динаміки та структури інвестицій підприємства
Дем’яненко Н.В., Костюк С.В.
Впровадження новітніх форм соціальної відповідальності в діяльності сільськогосподарського підприємства
Кащена Н.Б.
Моделювання процесу стратегічного управління економічною активністю торговельного підприємства
Коваль Н.О., Глущенко Л.Д., Пілявоз Т.М.
Фінансові аспекти розвитку кадрового потенціалу малих та середніх промислових підприємств у сучасних умовах
Мошковська О.А.
Фактори конкурентного середовища в сегменті виробництва молочної продукції в Україні
Овсак О.П., Назаренко О.П., Зелінський В.В.
Особливості формування асортиментної політики виробничого підприємства
Помаз О.М., Москівець Ю.В.
Ефективність діючого механізму економічної безпеки підприємства
Пономаренко І.В., Ковальов Д.А.
Особливості використання основних інструментів цифрового маркетингу
Продіус О.І., Гижиця М.В.
Сутність реінжинірингу бізнес-процесів підприємства в сучасних умовах господарювання
Свідерський В.П., Матвеєнко М.М.
Бізнес-планування в сучасному підприємницькому середовищі: теоретико-прикладний аспект
Світлична А.В., Сівков Д.Д.
Брендинг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства
Серняк І.І.
Індикатори ефективності соціального інструментарію управління персоналом в Україні
Синиціна Ю.П., Дунайчук С.М., Чебанова М.О.
Організація впровадження екологічних проектів на промисловому підприємстві\
Смолінська С.Д., Джиговська Л.І.
Напрями покращення стану державних підприємств України в сучасних економічних умовах
Соколюк С.Ю.
Показники ефективності використання фінансових ресурсів підприємств аграрного сектору
Супрун С.Д.
Основні підходи до формування маркетингової стратегії підприємства ЗЕД
Трушкіна Н.В., Ринкевич Н.С.
Науково-методичні та прикладні засади вдосконалення управління логістичною діяльністю підприємств
Шашко В.О.
Складові механізму адаптації промислових підприємств до умов транзитивної економіки
Швець Ю.О., Мозолевська А.І.
Сучасний стан формування фінансової стратегії промислового підприємства та шляхи її реалізації

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Гончарова Н.М.
Розвиток регіональних об’єднань на засадах кластеризації
Кожухівська Р.Б.
Парадигма підприємницької діяльності в туристично-рекреаційній сфері на регіональному рівні
Забарна Е.М., Щьокіна Є.Ю.
Стратегічні орієнтири в розвитку регіональних ринків

 

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Абубекерова А.З.
Аналіз та перспективи розвитку ринку облігацій внутрішніх державних позик в Україні
Городецька Т.Е., Балабаєва М.В.
Бюджет розвитку у забезпеченні сталого розвитку територій в умовах децентралізації місцевих фінансів
Коваль С.Л., Сидор І.П.
Моніторинг видатків бюджету м. Тернополя на соціально-культурні цілі
Островська О.А., Гавриленко Ю.О.
Індекс IPRI в оцінці ризику поглинання компаній
Семенча І.Є.
Ефективне управління кредитною діяльністю банку: системний погляд професійного менеджера
Чемчикаленко Р.А., Сергієнко К.А.
Оптимізація структури капіталу підприємства

 

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Проскуріна Н.М.
Методично-організаційні аспекти узгодження умов завдання з аудиту фінансової звітності страхової компанії
Рубан Л.О., Козел М.А.
Формування та оптимізація виробничих запасів у логістичній системі
Рубан Л.О., Яковенко Т.І.
Економічна сутність поняття виробничих запасів на промисловому підприємстві

 

РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Горбачук В.М., Ляшко В.І., Сирку А.А.
Питання децентралізованого консенсусу блокчейнів
Гриценко К.Г.
Аналіз методів виявлення шахрайств у банках, що здійснюються персоналом банку
Мартынова Е.В.
Теоретико-графовая модель финансовой отчетности предприятия
Черноусова Ж.Т., Бабенко І.Ю.
Економіко-математичне моделювання конкуренції на українському ринку програмного забезпечення
Забаштанський М.М., Роговий А.В., Котеленець А.М.
Продовольча безпека в умовах становлення земельних відносин в Україні