Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор та в яких розглянуто зазначену проблему і підходи для її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.

3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.

5. Висновки із проведеного дослідження і подальші перспективи в даному напрямку.

Бібліографічний список. (Бібліографічний список, наявність якого є обов'язковою умовою, складають згідно з вимогами ВАКу України). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Приклад оформлення бібліографічного списку.

Список літератури («References») для SCOPUS та інших зарубіжних баз даних (БД). Посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations).

Тобто після статті подається література у двох формах: «Бібліографічний список» (звичайний список літератури) і «References» (список для міжнародних БД, де дані українською/російською мовою описуються за допомогою вказівок, а джерела англійською мовою дублюються зі списку «Бібліографічний список»). Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом Офіційний трансліт онлайн (потрібно обрати саме паспортний стиль) та з російської Транслит (обираємо варіант BGN).
Приклади оформлення бібліографічних джерел для «References».

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами, а також переклад назви статті на англійську мову. Обсяг анотації українською мовою має бути 700-800 знаків без пробілів. Кількість ключових слів/словосполучень – мінімум 5 позицій. Обсяг розширеної анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків без пробілів. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою.

 

Технічні вимоги:

Обсяг статті – від 8 до 15 сторінок (включно), формату А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.

Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал - полуторний.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Мова публікацій: українська, англійська.

Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання; назву статті українською та англійською мовами; текст статті; бібліографічний список.