Тематична рубрика: ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 338.58:65.014

Вітруненко В.В.
к.е.н., доцент,
доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Vitrunenko Viktor
Taras Shevchenko National University of Kyiv

 

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

PRICE TRENDS INDUSTRY OF UKRAINE

У статті розглянуто цінові тенденції розвитку промислової галузі. Загальний тренд індексів цін промислової продукції має динамічну та одночасно низхідну тенденцію до 2012 року, поступово звужується ціновий канал за рахунок зниження рівня його верхньої межі (700-800 знаків без пробілів). 
Ключові слова: ціна, індекси цін, промисловість, поліноміальна залежність, логарифмічна залежність, методи ціноутворення, податковий тиск.

The article discusses the price trends of the industrial sector. Price as economic characteristics is a significant regulator of the market. Popular methods for its determination in industrial enterprises include combined. The general trend of industrial production price index has a dynamic and at the same time a downward trend until 2012, gradually narrowing price channel by lowering the level of the upper border. Primary signs of a crisis in the economy are also recognized through price indices, which embody both the value of goods or services and the performance results of the enterprise, taking into account factors that shape the price level. In recent years, the price indices of the industrial sector are unstable and completely dependent on the external market conditions (мінімальний обсяг – 1800 знаків без пробілів).
Key words: price, price indices, industry, polynomial dependence, logarithmic dependence, pricing methods, tax burden.


Постановка проблеми.
Першочергові ознаки кризи в економіці також розпізнають крізь цінові показники, що уособлюють як вартість товару чи послуги, так і результати діяльності підприємства з урахуванням чинників, що формують рівень ціни. За останні роки цінові показники промислової галузі нестабільні та цілком залежні від зовнішньої кон'юктури ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням цінових аспектів розвитку промислового сектору економіки присвячені праці таких вчених як В. Герасименко, Дж. Дейлі, А. Длігач, С. Дугіна, В. Корінєв, Я. Литвиненко.
Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення цінових аспектів розвитку промисловості в умовах рецесії економіки України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вже в 2012 році нижня межа цінного каналу суттєво знизилася до рівня 88% та в 2013 році зросла до рівня 94%. Верхня межа цінового каналу в 2011 році закріпилася на рівні 124%, у 2012 році – на рівні 109%, а в 2013 році – на рівні 107%. Загалом ціновий коридор промислової продукції до 2012 року має низхідну тенденцію, а вже в 2013 році поступово зростає.
Висновки з проведеного дослідження. Підтверджено, що ціна як економічна характеристика є вагомим регулятором на ринку. До методів її визначення на промислових підприємствах відносять комбіновані, що дає змогу виробнику максимально віднайти баланс між власними та споживчими комерційними інтересами.


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:

1. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: монографія. Київ : КНЕУ, 2001. С. 60−79.

2. Бокулєва М.О. Ціноутворення на продукцію машинобудівних підприємств з урахуванням поведінки споживачів : дис. ......канд. екон. наук : 08.00.04. Запоріжжя, 2010. 184 с.


REFERENCES:

1. Koriniev V. L. (2001) Tsinova polityka pidpryiemstva [Price policy of the enterprise]. Кyiv: KNEU, pp. 60−79. (in Ukrainian)

2. Bokulieva М. О. (2010) Tsinoutvorennia na produktsiiu mashynobudivnykh pidpryiemstv z urakhuvanniam povedinky spozhyvachiv [Pricing for products of machine-building enterprises taking into account consumer behavior] (PhD Thesis), Zaporizhzhia: Classical Private University. (in Ukrainian)