Випуск 42/2020

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Овєчкіна О.А., Маслош О.В.

Індустріальна модель функціонування системи економічних відносин власності: взаємозв’язок базисних і похідних інституцій

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бервено О.В., Броницький О.М.
Стратегічні напрями подолання нерівності людського розвитку: міжнародний та регіональний аналіз
Бугрім Д.С., Скрипник Н.Є.
Перспективи розвитку європейського союзу та Великобританії після брекзиту
Гуржій О.Ю., Бондаревська К.В.
Процес деофшоризації в умовах світової глобалізації
Дернова І.А., Боровик Т.М., Кравченко Л.В.
Глобальний вимір конкурентоспроможності України
Лободзинська Т.П., Білих М.С., Чорна К.В.
Пандемія коронавірусу як форс-мажорна обставина для малого та середнього бізнесу: Україна та світ
Моложен А.С., Скрипник Н.Є.
Фактори та імперативи інтеграції України до європейського та світового ринків праці в умовах глобалізації
Ричка М.А., Ільченко А.О.
Аналіз іноземного інвестування України в глобалізаційних процесах
Chyrychenko Yurii, Kodatska Natalia, Sabirov Aleksander
Hospitality industry: behavioral economics and psychology of communication in Covid-19 era

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Алексеєва К.А., Цоколь О.П.
Особливості інвестиційної діяльності в аграрному секторі України та шляхи її активізації
Борисенко О.С., Романенко О.В.
Сучасні тенденції розвитку ринку молочної продукції
Брояка А.А., Ясінська Б.О.
Науково-теоретичні засади розвитку людського капіталу в сільській місцевості
Даниліна С.О., Коцюрубенко Г.М., Шикіна О.В.
Перспективи використання потенціалу СЕЗ в умовах посткризового відновлення економіки України
Матросова Л.М.
Проблеми розвитку агропромислового комплексу України як напрям підвищення конкурентоспроможності економіки
Мельник В.І.
Особливості фінансування галузі дорожнього господарства України в умовах децентралізації
Моісеєнко Т.Є., Черненко Н.О., Корогодова О.О.
Інноваційне оновлення економіки України за допомогою стартапів в умовах розвитку індустрії 4.0
Письменна У.Є.
Ціни на електроенергію для населення як соціально-економічний фактор енергетичних трансформацій в Україні
Підгірна В.Н., Костащук В.I.
Характеристика географічних особливостей розвитку ринку туристичних послуг України

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Huang Nianshang, Halynska Anhelina
Research on the problems existing in the recruitment in foreign trade enterprises
Балацька Н.Ю.
Ресторанний бізнес в умовах пандемії коронавірусу: проблеми та напрями трансформації моделей розвитку
Білик І.І., Кіндій М.В., Кіндрат С.В.
Маркетингові дослідження особливостей ринку криптовалют: закордонний і вітчизняний досвід
Бірбіренко С.С., Мокруха Н.М.
Економічна стійкість, економічна рівновага та економічний розвиток підприємства: діалектичний взаємозв’язок
Бодак М.П., Семак Б.Б., Гирка О.І.
Порівняльна оцінка цін на основні продукти харчування у супермаркетах України та Фінляндії
Бугай В.З., Грінберг І.O.
Методика оцінювання стану управління кредитними ресурсами підприємства-кредитора
Бурачек І.В., Закапко О.І., Ярмолюк Д.І.
Креативний менеджмент як основний інструмент розвитку сучасного бізнесу в Україні
Вовк О.М., Ковальчук А.М., Гончарова Н.С.
Адаптивні технології ресурсного забезпечення інноваційної діяльності підприємства
Гурочкіна В.В., Кравченко Л.В.
Принципи та закономірності розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці
Дзеніс В.О., Ус М.І.
Маркетинговий інструментарій в управлінні взаємовідносинами підприємства
Дідух С.М.
Протиріччя концепції інклюзивного розвитку та напрями їх вирішення
Іпполітова І.Я., Ревенко О.В.
Соціальна відповідальність бізнесу: стратегічний та інвестиційний аспекти
Коленда Н.В.
Підходи до управління мотиваційною безпекою
Луговенко Н.В., Коваленко Н.В.
Соціальні підприємства як інструмент діалогу держави і суспільства
Ніколаєва В.М., Ковшова І.О.
Формування іміджу авіакомпанії SkyUp: оцінка, управління, розвиток
Савенко К.С.
Фінансові проблеми функціонування підприємств ЖКГ та їх вплив на фінансово-економічну безпеку споживачів послуг
Стеців І.С., Кулик М.А.
Особливості управління основними засобами на теплоенергетичних підприємствах
Чайкіна А.О., Устенко О.С.
Європейський досвід впровадження smart-підходу на підприємстві

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Кузьмин В.М.
Стратегічні аспекти низьковуглецевого розвитку житлово-комунального господарства міста
Микитюк Н.Є., Кочкодан В.Б.
Сучасний стан та перспективи формування інтелектуальних ресурсів в Україні
Момот Т.В., Мураєв Є.В.
Компаративний аналіз зарубіжних практик розвитку розумних міст та можливості їх імплементації в Україні
Chekh Nataliia, Shapoval Galyna
Problem issues in the management of finances of amalgamated territorial communities
Шашина М.В.
Вплив ІТ-кластерів на соціально-економічну динаміку розвитку регіонів

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Гобир І.Б.
Аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду застосування екосистемного підходу в секторах економіки
Предун К.М.
Застосування методології екологічної діагностики в проблематиці безпеки складних природно-технічних систем

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Дружиніна В.В., Тертишний Н.Ю.
Оцінка рівня та причин нерівності заробітної плати в Україні
Прокопець Л.В., Тодоріко І.М.
Проблеми управління персоналом в закладах охорони здоров’я

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Безкровний О.В.
Податкові пільги: сутність та сучасні підходи до ідентифікації і застосування
Бражник Л.В., Дорошенко О.О.
Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні
Владика Ю.П., Безугла Л.С., Турова Л.Л.
Здобутки та нові виклики у діяльності системно важливих банків в Україні
Гаврилюк В.М.
Кредитні ризики сільськогосподарських підприємств та їх структурування
Ганзюк С.М., Шаровський М.Ю.
Традиційні та інноваційні послуги на ринку банківських продуктів України
Данік Н.В., Тодоренко Є.В.
Підвищення ліквідності комерційного банку
Міщенко Т.М., Микитенко Т.В.
Імплементація міжнародних прототипів митного пост-аудиту у вітчизняні реалії
Остапенко А.С., Повод Т.М.
Експортний потенціал підприємств в системі зовнішньоекономічної діяльності херсонської області
Прутська О.О., Любчак І.С.
Фіскальний потенціал митних платежів в Україні
Рибіна Л.О., Адаменко А.П.
Розвиток «зеленого» інвестування в Україні
Рошило В.І.
Безпека банківського сектору України: сутність та методи визначення
Штефан Л.Б., Мацедонська Н.В.
Тенденції розвитку біржового ринку цінних паперів в Україні

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Будько О.В.
Формування концептуальних основ звітності зі сталого розвитку
Голуб Н.О.
Облік кредиторської заборгованості
Занько Б.М.
Облікові та податкові аспекти справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Коркушко О.Н., Кушнір Л.А.
Внутрішній аудит на підприємстві: суть та особливості організації
Поліщук О.М.
Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами аграрних підприємств
Світлична В.Ю., Кріоні К.А.
Реформаційні заходи вітчизняної системи бухгалтерського обліку бюджетних установ: основні проблеми та шляхи їх подолання
Титенко Л.В., Ключко О.О.
Управління інформаційними ризиками облікової системи підприємства

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Геселева Н.В., Васильківська К.В., Пронюк Г.В.
Управління складом торговельного підприємства з використанням платформи бізнес-додатків Odoo
Карімов Г.І., Карімов І.К., Звонарьова К.А.
Деякі аспекти прогнозування соціально-економічних процесів на основі сучасних комп’ютерних технологій
Мороз Т.О.
Система інформаційного забезпечення аграрного сектору України