Випуск 18/2018

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бабич В.М.

Порівняльний аспект ринків об’єктів права інтелектуальної власності японії та України
Богацька Н.М.
Валютні відносини України та МВФ
Грицина Л.А., Кошівська М.В.
Сучасний стан та перспективи розвитку транспортної логістики в Україні
Ніконенко У.М.
Оцінка волатильності світових індексів цін на сировинні ресурси
Топорков А.И.
Международный договор и контракт
Харун О.А., Рожок Т.В.
Особливості проведення політики протекціонізму та фритредерства

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Гаража О.П.
Науково-теоретичні напрями вдосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
Комірна О.В., Міняйло В.П., Гусар М.М.
Контрольно-аналітичне забезпечення управління витратами на оплату праці бюджетних установ
Компанец К.А., Бойко Г.Ф.
Методичні підходи до формування туристичного продукту (маршруту)
Мангушев Д.В., Сашкова А.О., Шкумат А.В.
Проблеми туристичних послуг в Україні та шляхи їх вирішення
Можайкіна Н.В.
Ментальність у структурі змін соціально-економічних потреб людини в умовах глобалізації
Стрий Л.А., Гаджилы А.Ал., Гаджилы Ал.Ат.
Совершенствование менеджмента предпринимательской деятельности в рыночных условиях
Чатченко Т.В., Давидова І.А.
Фактори підвищення конкурентоспроможності молодих фахівців на сучасному ринку праці


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Борисенко О.С., Фісун Ю.В.
Промисловий і споживчий маркетинг: особливості та основні відмінності
Бурбело О.А., Будрик О.І.
Чинники ризику в діяльності підприємства
Буркова Л.А.
Управління діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю: сутність та розроблення моделі ефективного управління
Буркова Л.А., Семеняка Т.В., Демченко Є.В.
Аналіз вітчизняного та міжнародного досвіду управління персоналом публічних служб
Янковська В.А., Хохлов М.П., Волобуєв Б.О.
Семантика поняття «фінансові результати підприємства» 
Гулик Т.В., Кербікова А.С., Дрофа Є.А.
Методичні підходи до визначення рівня ризику впровадження інвестиційних проектів
Зінченко О.А., Пономаренко Л.Р.
Особливості проектного менеджменту в закладах охорони здоров’я
Рудика В.І., Великий Ю.М., Зьома О.Д.
Економічна сутність поняття «банкрутство»: причини виникнення та наслідки на підприємстві
Керанчук Т.Л.
Особливості стратегічного аналізу підприємств молочної галузі
Кожухівська Р.Б.
Методологічні аспекти побудови маркетингової стратегії туристичних підприємств
Літинська В.А., Царук В.Ю.
Мотиваційний вплив корпоративної культури на стрімкий професійний розвиток персоналу
Петренко О.А., Манаєнко І.М.
Організаційно-економічні особливості експорту українського меду до країн ЄС
Мельник А.О, Сапян А.С.
Емоційний брендинг на ринку освітніх послуг України як засіб профорієнтації
Насібова О.В., Косарєва І.П., Стукало І.М.
Характеристика сутності та визначення змісту поняття фінансової стратегії підприємства
Огієнко С.О.
Аналіз теоретичних підходів щодо визначення сутності збутової діяльності підприємства
Панченко В.С., Маркова С.В., Олійник М.О.
Варіанти розвитку ефективного використання основних засобів у сучасному бізнес-середовищі
Приходько Д.О.
Розвиток послуг to-go в туристичному бізнесі
Середа Н.М.
Формування конкурентних переваг у контексті конкурентоспроможності підприємства
Скібіцький О.М.
Питання впровадження автоматизованих систем управління в підприємствах туристичного бізнесу
Соколюк К.Ю., Головащенко А.В.
Особливості застосування ремаркетингу в умовах глобалізації
Сосновська О.О., Хамула О.Г.
Сучасні проблеми управління підприємствами електронної торгівлі в Україні
Тертичний О.О., Фурсалова Ю.О.
Оцінки діяльності підприємства, що займається релізацією паливо-мастильних матеріалів
Удовиця О.Ф.
Підвищення конкурентоспроможності на підприємствах виноробної галузі за рахунок оптимізації витрат
Ушкальов В.В.
Структура креативності та економічні аспекти її формування
Юнацький М.О.
Аналіз фінансового стану підприємства роздрібної торгівлі


РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бінкевич В.В., Усіченко І.В., Лисенко Т.І.
Синергетичний підхід до вдосконалення структури управління розвитком
Ганський В.О.
Соціально-економічний розвиток територій і регіонів на основі комерціалізації історико-культурної спадщини
Панькевич В.М., Урбанович В.А.
Сучасний стан та ризики децентралізації влади в Україні
Перепелюкова О.В.
Сучасні тенденції розвитку трудового потенціалу регіону у контексті створення обєднанних територіальних громад
Рябєв А.А.
Моделювання впливу суб’єктів готельного бізнесу на розвиток туризму в регіонах України


РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Литовченко І.В., Бестужев В.О.
Теоретико-методичні аспекти розвитку природоохоронної діяльності підприємства на засадах соціальної відповідальності
Уразгалиева М.А., Абакаева З.Х.
Финансовое регулирование охраны окружающей среды как основа решения проблем экологии


РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Бойко О.В., Бориcова Л.П., Толкачова Г.В.
Вдосконалення процесу оцінки персоналу в сучасних умовах трансформації економіки
Самойленко І.О.
Захист соціально вразливих споживачів в умовах реформування ринку електроенергії


РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Абрамчук М.Ю., Салтикова Г.В., Білоус Ю.Г.
Криптовалюта як інформаційно-комунікаційний інструмент фінансово-економічних відносин: обліковий аспект
Алескерова Ю.В., Сідак О.М.
Управління капіталом страхових компаній
Голяш І.Д., Романів С.Р., Черешнюк О.М.
Податкове планування підприємства як засіб запобігання правопорушенням
Городецька Т.Е., Стеценко Т.В., Кіценко В.М.
Оцінка рівня фінансового вирівнювання в Україні
Євтушенко М.С.
Пріоритетність суспільних послуг під час планування видаткової частини місцевих бюджетів
Матвійчук Л.О.
Теоретичні аспекти визначення сутності та функцій перестрахування
Мельник К.В.
Аналіз робочих активів пат «Ощадбанк»
Олексин А.Г., Капша Н.В.
Сучасний стан та проблеми діяльності банків України
Приходченко О.Ю.
Сучасний стан та перспективи розвитку діяльності банків у пенсійній системі України
Сердюков К.Г., Рогалін В.М.
Теоретичні основи бюджетування в системі корпоративного управління
Сукрушева Г.О.
Теоретична сутність банківських ризиків
Шалигіна І.В., Лук’яненко Т.І.
Проведення реформи фінансової децентралізації в Сумському регіоні


РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Брадул О.М., Шепелюк В.А.
Порядок ведення обліку та оподаткування дивідендів
Мелень О.В., Майструк О.Д.
Особливості організації обліку власного капіталу підприємств
Шигун М.М., Мичак Н.О.
Види операцій, пов’язаних із продажем необоротних активів
Полякова Є.А., Савич В.Ф., Побережна Н.М.
Актуальні проблеми підвищення якості внутрішнього аудиту в банку
Рябчук О.Г., Блищик Л.В.
Аудит достовірності фінансової звітності: проблеми та шляхи їх вирішення
Суліменко Л.А., Киян А.В., Вітер С.А.
Облік і аналіз розрахунків з оплати праці
Тимрієнко І.Ю., Дячок В.А., Іванова О.Б.
Витрати на якість продукції переробних підприємств: особливості виявлення та оцінювання
Швай Р.І., Воськало В.І.
Деякі аспекти процесу викладання облікових дисциплін
Мамонтова Н.А., Костін Ю.Д.
Перспективи розвитку енергоефективності України на основі аналізу функціонування європейської електренергетики
Кушакова Н.О.
Сценарне моделювання розвитку металургійної промисловості України
Долінський Л.Б.
Кредитно-інвестиційна діяльність банківських установ: сутність та особливості здійснення в Україні