Випуск 21/2018

Титул

Зміст


РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Kalinovskyi R.O.
Prospects for improving the transmission mechanism of monetary policy in Ukraine


РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Воробей Ю.М.
Методи оцінки інтелектуального капіталу міжнародної компанії
Gaiduchok O.I., Stupnytskyi O.I.
Economic interdependence: national and international economic security
Мартинова Л.Б., Чорна Н.М.
Торговельно-економічне співробітництво України та Польщі в умовах поглиблення інтеграційних процесів у Європі
Сімонов Р.В.
Значення посередництва в умовах глобалізації світової економіки


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Біла І.С., Насікан Н.І.
Держава та бізнес: цільовий управлінський вплив та характер взаємодії
Васильєв О.В., Кайдаш О.В.
Сегментація інфраструктурного забезпечення ринку інвестицій в України
Гордієнко В.О., Шевченко Н.І.
Україна як аграрна супердержава
Кавун-Мошковська О.О.
Мережа продовольчих магазинiв України: стан i тенденцiї розвитку
Біла І.С., Красман Н.В.
Розвиток ресурсозбереження в Україні
Медведкин Т.С., Медведкина Е.А.
География современных НИОКР
Saiensus M.A.
Organization of the functioning of logistics systems on the basis of modern technologies
Солодкий М.О., Яворська В.О.
Роль та функціональне призначення біржового ринку в умовах глобалізації


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Боровик М.В.
Знання як економічна категорія та її ключові аспекти в контексті сталого розвитку закладів вищої освіти
Гайдаржийська О.М., Рибак О.М., Петрусенко Л.О.
Особливості використання необоротних активів авіакомпаній в економіці знань
Жарик Є.А.
Тенденції розвитку машинобудування запорізької області за 2012–2017 роки
Kozhukhivska R.B., Tranchenko L.V.
Methodological aspects of the formation of economic security of enterprises of hotel and restaurant business
Крихтіна Ю.О., Ямпольський Д.В.
Актуальні проблеми управління персоналом ПАТ «Укрзалізниця»
Кудріна О.Ю., Саєнко О.О.
Поєднання поняття податкового навантаження підприємства і ступеня інституційного тягаря
Куцинська М.В., Куцинський А.В.
Аналіз сучасного стану видавничо-поліграфічної галузі України
Малюга Л.М., Кожухівська Р.Б.
Використання міжнародного досвіду впровадження інновацій у сферу готельного бізнесу
Маховка В.М., Козик М.В.
Проблематика впровадження коучингу в систему управління персоналом організації
Мельник Т.С.
Теоретичні і методологічні аспекти застосування маркетингових регуляторів споживчої поведінки пасажирів залізничного транспорту далекого сполучення
Пінчук А.С.
Маркетингова політика комунікацій як джерело формування поглядів споживача
Пономаренко І.В., Яковець Р.І.
Адаптація методології Heptalysis для вибору постачальника клієнтської бази
Поповський Ю.Б.
Аналіз чинників інноваційного розвитку навчального закладу
Пустова В.В., Гриб С.В.
Проблеми підвищення ефективності трудової мотивації та шляхи їх вирішення
Романчукевич М.Й.
Клієнтоорієнтованість як інструмент формування конкурентних переваг компанії
Рудика В.І., Невдачина О.І., Сморода Ю.А.
Визначення сутності поняття «оптимальна структура капіталу підприємства»
Смирнова Н.В., Козуб Н.М.
Методика оцінювання ефективності використання фінансових ресурсів підприємств
Тарасова Г.О.
Реалізація науково-методичного підходу до прогнозування кризових явищ під час управління розвитком промислових підприємств
Чернявська Є.І., Маслош О.В., Касаткіна М.В.
Інноваційний маркетинг як фактор конкурентоспроможності підприємств
Шпильова В.О., Тен С.А.
Концептуальні основи надання консалтингових послуг
Яроміч С.А., Лахтіонова Т.М., Попель О.О.
Інноваційні аспекти маркетингу вражень у сфері туристичних послуг


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Ganski U.A., Amdreichyk K.V.
Problems of the economic interaction of the sustainable development of territories and natural heritage
Драчук Ю.З., Сав’юк Л.О.
Відповідність ринку освітніх послуг вимогам сучасного ринку праці на прикладі машинобудівного комплексу старопромислових регіонів
Іванишин В.В., Печенюк А.П.
Логістичні аспекти розвитку сільського зеленого туризму

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Кірнос І.О.
Міжнародні індекси старіння
Ушакова О.А., Глушкова Т.С.
Освітня складова процесу формування і використання людського капіталу
Чайка-Петегирич Л.Б.
Освітня міграція в Україні в контексті сучасних тенденцій розвитку ринку освітніх послуг


РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Болдова А.А.
Фінансова глобалізація та її вплив на фінансовий ринок України
Жаворонок А.В., Вікнянська А.О.
Нетрадиційні банківські операції та послуги: передумови виникнення та розвиток
Жмурко І.В.
Державне регулювання у сфері пенсійного забезпечення
Жмурко І.В.
Особливості страхування в аграрному секторі
Павленко О.П., Чорношкур Я.
Управління економічною категорією «ліквідність» та інструментарій її впливу на платоспроможність комерційних банків
Рябокінь М.В., Татьяніна С.М.
Банківські інновації як необхідна умова підвищення конкурентоспроможності банку на фінансовому ринку
Слинько М.Ю.
Фінансові аспекти функціонування підприємств України
Шумкова В.І.
Використання матричних методів для удосконалення стратегічних напрямів маркетингової діяльності в комерційних банках


РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Балазюк О.Ю., Сисоєва І.М.
Впровадження методології Agile у систему обліку
Засадний Б.А.
Сутність обліково-контрольного забезпечення управління діяльністю підприємств
Кравченко М.В., Юрченко Т.М.
Значення та економічний зміст звітності в підприємствах АПК
Назаренко Т.П., Супрунова І.В.
Основні елементи системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг


РОЗДІЛ 9. СТАТИСТИКА
Григорук П.М., Григорук С.С.
Аналіз тенденцій інноваційної діяльності одеської області


РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Бойчук М.В., Маханець Л.Л.
Моделювання оптимального розвитку узагальненої динамічної міжгалузевої економіки з різними видами діяльності
Гришко О.П.
Інформаційне забезпечення як механізм регулювання ринку праці
Лучик С.Д.
Інформаційні технології в обліку в Україні: сучасний стан використання і розвитку
Омелаенко Н.Н.
Анализ научно-исследовательской деятельности
Прохоренко О.В., Бабкова Н.В.
Використання математичного підходу в матричному аналізі бізнес-процесів
Сокол К.М.
Ітераційна модель формування стратегії міжнародного маркетингу