Випуск 17/2018

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Журба О.М.

Регулювання валютного ринку України в контексті реалізації національних інтересів


РОЗДIЛ 2. СВIТОВЕ ГОСПОДАРСТВО I МIЖНАРОДНI ЕКОНОМIЧНI ВIДНОСИНИ
Богоявленський О.В.
Національний брендинг як шлях підвищення конкурентоспроможності української продукції
Коваленко Ю.О.
Маркетингова детермінанта інноваційної активності підприємств на зовнішніх ринках
Ковальчук С.Я.
Тарифний захист українського сільськогосподарського виробника


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Асташкин И.И., Акимова М.С., Улицкая Н.Ю.
Мониторинг неиспользуемых сельскохозяйственных земель с использованием беспилотных летательных аппаратов (на примере пензенской области российской федерации)
Глущенко Я.І., Ящук Д.А.
Концепція розширення економічного співробітництва України з країнами ЄС на засадах підвищення енергоефективності 
Довгань Л.І., Довгань Ю.В.
Система сільськогосподарського дорадництва як інструмент поліпшення добробуту сільського населення
Кривонос К.О.
Наслідки діяльності транснаціональних корпорацій для приймаючих країн: еколого-економічний аспект
Малюк О.С., Малий Р.Ю.
Аналіз ефективності споживання енергетичних ресурсів в Україні
Пішенін І.К.
Інноваційно-інвестиційні тенденції розвитку трудового потенціалу транспортної інфраструктури агробізнесу
Семенова Т.В.
Прогнозування ємності та структури ринку литих заготівок
Сержанов В.В.
Архітектоніка державної інвестиційної політики
Данніков О.В., Січкаренко К.О.
Концептуальні засади цифровізації економіки України*
Стеблюк Н.Ф., Копєйкіна Є.В.
Методичний інструментарій оцінки конкурентних стратегій закладів вищої освіти
Стрій Л.О., Голубєв А.К., Богатирьова Л.Д., Савицький Д.І.
Маркетинговий аналіз ринку послуг мобільного зв'язку в умовах упровадження новітніх технологій


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бабаченко Л.В., Хоменко І.О.
Промисловий маркетинг як спосіб господарювання у ринкових умовах
Бакало Н.В., Стригун В.Ю., Чорноморд О.І.
Управління конкурентною позицією підприємства сфери послуг із використанням сучасних інформаційних технологій
Бас С.С.
Управління міжнародними операціями підприємства і напрями їх оптимізації
Білик О.М., Полошко А.В.
Формування ефективної корпоративної системи мотивації праці на підприємстві
Боковець В.В., Денисевич Є.С., Зайцева Д.Є.
Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичної галузі
Воронько-Невіднича Т.В., Потапюк І.П., Петракій Н.О.
Особливості управління збутовою діяльністю аграрних підприємств
Доронін С.А.
Аналіз професійної мобільності й якості трудового життя працівників системи управління підприємством
Запащук Л.В.
Енергоменеджмент як основа забезпечення енергоефективності виробничої діяльності підприємства
Квіта Г.М., Шіковець К.О.
Оптимізація системи управління персоналом у сучасних бізнес-структурах
Шашина М.В., Кньовець В.В.
Підвищення ефективності функціонування інституціональної структури кондитерської галузі
Косарєва І.П., Лисенко Д.Д.
Особливості оцінки фінансової надійності та стійкості страхових компаній України
Мартиненко В.П., Кушик І.Л.
Оцінка управління процесом формування прибутковості суб’єкта господарювання
Марченко О.А., Самокіш А.О., Стребкова К.М.
Особливості управління персоналом у сфері туризму та готельно-ресторанному господарстві
Пономаренко І.В., Віннікова І.І.
Теоретико-методологічні основи дослідження цифрового маркетингу
Приходько Д.О., Мазур Ю.О.
Підвищення конкурентоспроможності закладу харчування
Пустова В.В., Пильнєв В.Г.
Внутрішні та зовнішні джерела залучення персоналу на підприємстві: порівняльний аналіз
Свінцицька О.М., Богоявленська Ю.В.
Теоретичні і практичні аспекти коучингу лідерства в інноваційних проектах на засадах креативного управління
Ситник Ю.С., Кузьмінська Н.Л.
Роль збутової політики у забезпеченні стабільної діяльності підприємства на прикладі ТОВ «МВВФ «енергетик»
Соковніна Д.М.
Теоретичні аспекти розроблення та реалізації маркетингової стратегії підприємств садівництва
Соколенко В.А., Рибицька Ю.Л.
Теоретичні аспекти реструктуризації підприємств
Стукан Т.М.
Економічний зміст інновацій для сільськогосподарських підприємств
Терлецька Н.М., Ємець Ю.М.
Забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання шляхом активізації його інноваційної діяльності
Ус М.І.
Оцінювання професійної відповідності суб’єктів партнерської взаємодії підприємств
Філіпковська Л.О., Орленко В.Г.
Система маркетингових комунікацій в антикризовому управлінні сільськогосподарським підприємством
Чернецька О.В., Саванчук Т.М.
Фінансово-економічна безпека в системі управління підприємством: сутність та політика забезпечення
Чернишов В.В.
Аналіз напрямів упровадження системи фінансової діагностики підприємств машинобудівної промисловості
Шаповал А.С., Янчук Т.В.
Інтернет-реклама: тенденції та перспективи розвитку
Шестакова О.А.
Сучасний погляд на сутність міжнародної конкурентної стратегії підприємства


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Вахович І.М., Купира М.І.
Архітектура формування полюсів росту депресивного регіону в системі соціально-економічної безпеки
Гірна О.Б., Глинський Н.Ю., Кобилюх О.Я.
Визначення суб’єктів та об’єктів управління в територіальному маркетингу
Іванова Н.В.
Потенціал водного транспорту України в контексті утвердження парадигми сталого розвитку
Клочковська В.О.
Кластерний підхід до забезпечення конкурентних переваг регіону
Коваль В.В.
Державне регулювання розвитку концесії у сфері портового господарства
Сімків Л.Є.
Теоретичні засади формування організаційно-економічного механізму стимулювання економічного зростання у регіонах 


РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Бєлобородова М.В.
Оцінювання рівня екологічної відповідальності промислових підприємств
Лисенко В.В., Лисенко В.П., Піддубна Л.В.
Екологічний туризм в Україні: тенденції управління та розвитку


РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Туріянова М.М., Данилко В.К., Шпиталенко Г.А., Богоявленська Ю.В., Свінцицька О.М.
Соціальна й інноваційна політика в Україні: ДНК, стратегічне та проектне управління в умовах соціально орієнтованої економіки
Буркіна Н.В., Фурман Т.Ю.
Методики формування індексу економічного добробуту як базової характеристики рівня життя населення
Винничук Р.О., Юрченко Г.М.
Порівняльна характеристика господарського менталітету української та Ромської громад у контексті управління поліетнічними колективами
Юрчик Г.М.
Сутність та суб’єктно-об’єктна спрямованість соціальної політики у світлі сучасного наукового дискурсу


РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Алескерова Ю.В., Вигівська А.О.
Управління фінансуванням приватної школи та її вдосконалення
Великий Ю.М., Сукрушева Г.О., Подлесецька І.А.
Теоретичні основи формування ефективної структури фінансових ресурсів підприємства
Дідур С.В., Крот Л.М., Ніколаєнко А.С.
Основні аспекти оцінки фінансового стану підприємств
Колупаєв Ю.Б., Мельничук І.О.
Проблемні аспекти формування та розвитку бюджету ЄС
Литвинчук І.В., Прохорчук Н.О.
Місце податкових перевірок у сфері податкового контролю
Шостак Л.В., Михальчук М.О.
Соціальні гарантії як фінансовий чинник забезпечення рівня життя населення
Момот Ю.Г., Дунайчук С.М.
Стратегія хеджування валютних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
Мордань Є.Ю., Відменко Ю.В., Кобець Ж.О.
Венчурнe інвестування в Україні та світі: сучасні тенденції та особливості розвитку
Світлична В.Ю., Овчелупова О.М.
Банківський сектор: актуальні питання діяльності та пошук шляхів подолання кризи
Стеценко Т.В., Яременко В.Г., Баташова А.В.
Особливості застосування інвестиційних субвенцій в Україні
Сукрушева Г.О., Горопашна Л.Г.
Теоретичні основи фінансового планування на підприємстві в сучасних умовах
Ткаченко О.І.
Сучасна банківська система України: тенденції та очікування
Шевченко Н.В.
Бюджетна програма як об’єкт державного фінансового контролю


РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Глазко Н.Д.
Організація аналітичної роботи як гарант ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств
Голуб Н.О.
Нематеріальні активи: значення та облік
Карпенко Є.А., Шийка Г.І.
Облік доходів від реалізації за міжнародними та національними стандартами
Маначинська Ю.А.
5D-парадигма актуарного обліку та підготовка бухгалтерів нового покоління
Томчук О.Ф., Машевська А.А.
Контроль та управління витратами на оплату праці
Томчук О.Ф., Томчук В.В.
Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства


РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Истомин Л.Ф.
Имитационное моделирование развития региональных социально-экономических систем
Стадник Ю.А., Волянюк Х.І.
Застосування економіко-математичних методів у процесі формування кредитного портфеля банку
Шеремет О.О.
Етапи формування конкурентно-орієнтовної ринкової стратегії розвитку суб’єктів харчової промисловості
Дименко Р.А.
Теоретичні основи моделювання системи управління у телекомунікаційній індустрії